Leveringen - 193313-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Estland-Jõgeva: Schoolmeubilair

2019/S 081-193313

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jõgeva Vallavalitsus
Nationaal identificatienummer: 77000401
Postadres: Suur tn 5
Plaats: Jõgeva vald
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 48306
Land: Estland
Contactpersoon: Janis Käär
E-mail: janis.kaar@jogeva.ee
Telefoon: +372 53062020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jõgeva.ee

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Jõgeva Põhikooli sisustuse soetamine

Referentienummer: 204777
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000 Schoolmeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 297 362.86 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

I osa

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39160000 Schoolmeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

II osa

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39155000 Bibliotheekmeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

III osa

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39292100 Schoolborden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 030-066414

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4-4/1-11
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ostu-müügileping nr 4-4/1-11

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kitman Thulema AS
Nationaal identificatienummer: 12715827
Postadres: Kesk-Sõjamäe tn 3
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 11415
Land: Estland
E-mail: pille.pyyding@kitmanthulema.ee

Internetadres: http://www.kitmanthulema.ee

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 76 757.86 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019