Leveringen - 193315-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Târgu Mureș: Antineoplastische en immunomodulerende middelen

2019/S 081-193315

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Clinic Județean Mureș
24014380
Str. Bernady György nr. 6
Târgu Mureș
540072
Roemenië
Contactpersoon: Nicoleta Sandor
Telefoon: +40 265230003
E-mail: achizitii_spitalms@yahoo.com
Fax: +40 365882554
NUTS-code: RO125

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitaljudeteanmures.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru furnizare medicamente din grupa „Antineoplazice și imunomodulatoare” — 9 loturi

Referentienummer: 24014380_2018_PAAPD1019040
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33652000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Medicamente din grupa antineoplazece si imunomodulatoare — 9 loturi — detaliat in sectiunea „Loturi” si in caietul de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 13-a zi, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 657 860.69 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bevacizunabum conc. pt. sol. perf. 25 mg/ml — flacon 16 ml

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean Mures — Farmacia nr. 1 (Str. Gheorghe Marinescu nr. 5) (in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bevacizunabum conc. pt. sol. perf. 25 mg/ml — flacon 16 ml

Cantitati: A.C. minim 300, maxim 800; contract subsecvent: minim 40, maxim 140 fl.

Valori: A.C.: minim 1 311 885,00 RON, maxim 3 498 360,00 RON; contract subsecvent: minim 174 918,00 RON, maxim 612 213,00 RON.

Garantie participare: 6 122,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Doxorubicinum — 50 mg pulbere + amestec pentru concentrat pt. dispersie lipozomală

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean Mures — Farmacia nr. 1 (Str. Gheorghe Marinescu nr. 5) (in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doxorubicinum — 50 mg pulbere + amestec pentru concentrat pt. dispersie lipozomală.

Cantitati: A.C. minim 50, maxim 500; contract subsecvent: minim 10, maxim 50 fl.

Valori: A.C.: minim 97 271,00 RON, maxim 972 710,00 RON; contract subsecvent: minim 19 454,20 RON, maxim 97 271,00 RON.

Garantie participare: 972,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Temsirolimus — conc. + solv. pt. sol. perf. 25 mg/ml

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean Mures — Farmacia nr. 1 (Str. Gheorghe Marinescu nr. 5) (in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Temsirolimus — conc. + solv. pt. sol. perf. 25 mg/ml.

Cantitati: A.C. minim 50, maxim 300; contract subsecvent: minim 10, maxim 30 fl.

Valori: A.C.: minim 158 342,00 RON, maxim 950 052,00 RON; contract subsecvent: minim 31 668,40 RON, maxim 95 005,20 RON.

Garantie participare: 950,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Docetaxelum conc. pt. sol. perf. 10 mg/ml — 16 ml

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean Mures — Farmacia nr. 1 (Str. Gheorghe Marinescu nr. 5) (in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Docetaxelum conc. pt. sol. perf. 10 mg/ml — 16 ml.

Cantitati: A.C. minim 100, maxim 1 000; contract subsecvent: minim 10, maxim 100 fl.

Valori: A.C.: minim 15 800,00 RON, maxim 158 000,00 RON; contract subsecvent: minim 1 580,00 RON, maxim 15 800,00 RON.

Garantie participare: 158,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Doxorubicinum lipozomală oietilenglicată 2 mg/ml — 10 ml

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean Mures — Farmacia nr. 1 (Str. Gheorghe Marinescu nr. 5) (in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doxorubicinum lipozomală oietilenglicată 2 mg/ml — 10 ml.

Cantitati: A.C. minim 50, maxim 500; contract subsecvent: minim 10, maxim 50 fl.

Valori: A.C.: minim 71 240,50 RON, maxim 712 405,00 RON; contract subsecvent: minim 14 248,10 RON, maxim 71 240,50 RON.

Garantie participare: 712,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cabazitaxelum — conc. + solv. pt. sol. perf. 60 mg

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean Mures — Farmacia nr. 1 (Str. Gheorghe Marinescu nr. 5) (in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cabazitaxelum — conc. + solv. pt. sol. perf. 60 mg.

Cantitati: A.C. minim 10, maxim 300; contract subsecvent: minim 2, maxim 30 fl.

Valori: A.C.: minim 157 000,00 RON, maxim 4 710 000,00 RON; contract subsecvent: minim 31 400,00 RON, maxim 471 000,00 RON.

Garantie participare: 4 710,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trastuzumab — pulb. pt. conc. sol. perf. 150 mg

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean Mures — Farmacia nr. 1 (Str. Gheorghe Marinescu nr. 5) (in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trastuzumab — pulb. pt. conc. sol. perf. 150 mg.

Cantitati: A.C. minim 500, maxim 1 950; contract subsecvent: minim 100, maxim 300 fl.

Valori: A.C.: minim 1 069 170,00 RON, maxim 4 169 763,00 RON; contract subsecvent: minim 213 834,00 RON, maxim 641 502,00 RON.

Garantie participare: 6 415,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Docetaxelum conc. pt. sol. perf. 20 mg/ml — 7 ml

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean Mures — Farmacia nr. 1 (Str. Gheorghe Marinescu nr. 5) (in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Docetaxelum conc. pt. sol. perf. 20 mg/ml — 7 ml

Cantitati: A.C. minim 300, maxim 800; contract subsecvent: minim 30, maxim 200 fl.

Valori: A.C.: minim 325 260,00 RON, maxim 867 360,00 RON; contract subsecvent: minim 32 526,00 RON, maxim 216 840,00 RON.

Garantie participare: 2 168,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bevacizunabum conc. pt. sol. perf. 25 mg/ml — flacon 4 ml

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean Mures — Farmacia nr. 1 (Str. Gheorghe Marinescu nr. 5) (in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bevacizunabum conc. pt. sol. perf. 25 mg/ml — flacon 4 ml

Cantitati: A.C. minim 500, maxim 1 500; contract subsecvent: minim 50, maxim 300 fl.

Valori: A.C.: minim 565 445,00 RON, maxim 1 696 335,00 RON; contract subsecvent: minim 56 544,50 RON, maxim 339 267,00 RON.

Garantie participare: 3 392,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 614
Perceel nr.: 1
Benaming:

Bevacizunabum conc. pt. sol. perf. 25 mg/ml — flacon 4 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmafarm S.A.
RO 200106
Str. Principală nr. 1B/1
Corunca
060044
Roemenië
Telefoon: +40 214050320
E-mail: licitatii@pharmafarm.ro
Fax: +40 214050318
NUTS-code: RO125
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 696 335.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 111 819.89 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 615
Perceel nr.: 2
Benaming:

Bevacizunabum conc. pt. sol. perf. 25 mg/ml — flacon 16 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmafarm S.A.
RO 200106
Str. Principală nr. 1B/1
Corunca
060044
Roemenië
Telefoon: +40 214050320
E-mail: licitatii@pharmafarm.ro
Fax: +40 214050318
NUTS-code: RO125
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 498 360.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 256 912.80 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 727
Perceel nr.: 7
Benaming:

Docetaxelum conc. pt. sol. perf. 10 mg/ml — 16 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fidelio Farm S.R.L.
RO 15399342
Calea Cisnădiei nr. 56
Sibiu
550031
Roemenië
Telefoon: +40 269228476
E-mail: ruxandra.stanita@fideliofarm.ro
Fax: +40 269220116
NUTS-code: RO126

Internetadres: www.fideliofarm.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 158 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 419.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC-60
Perceel nr.: 6
Benaming:

Docetaxelum conc. pt. sol. perf. 20 mg/ml — 7 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fidelio Farm S.R.L.
RO 15399342
Calea Cisnădiei nr. 56
Sibiu
550031
Roemenië
Telefoon: +40 269228476
E-mail: ruxandra.stanita@fideliofarm.ro
Fax: +40 269220116
NUTS-code: RO126

Internetadres: www.fideliofarm.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Farmexpert D.C.I. S.R.L.
RO 8955860
Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7
București
060859
Roemenië
Telefoon: +40 214077711
E-mail: licitatiispitale@dci.farmexpert.ro
Fax: +40 214077712
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.farmexpert.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mediplus Exim
RO 9311280
Str. Ciobanului nr. 133
Mogoșoaia
077135
Roemenië
Telefoon: +40 213017464
E-mail: ionela.tudorache@adpharma.com
Fax: +40 213017474
NUTS-code: RO322
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 867 360.00 RON
Laagste offerte: 416 336.00 RON / Hoogste offerte: 433 680.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC-58
Perceel nr.: 3
Benaming:

Trastuzumab — pulb. pt. conc. sol. perf. 150 mg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmafarm S.A.
RO 200106
Str. Principală nr. 1B/1
Corunca
060044
Roemenië
Telefoon: +40 214050320
E-mail: licitatii@pharmafarm.ro
Fax: +40 214050318
NUTS-code: RO125
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Roche România
17551047
Piața Presei Libere nr. 3-5
București
020335
Roemenië
Telefoon: +40 372177930
E-mail: otilia.armeanu@roche.com; alina.petrescu@roche.com; alexandra.macovei@roche.com; mariana.nituleac@roche.com; carmen.oprea@roche.com; iulia.rogoz@roche.com; petruta.udr... detalii pe www.e-licitatie.ro
Fax: +40 372177959
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.roche.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mediplus Exim
RO 9311280
Str. Ciobanului nr. 133
Mogoșoaia
077135
Roemenië
Telefoon: +40 213017464
E-mail: ionela.tudorache@adpharma.com
Fax: +40 213017474
NUTS-code: RO322
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 169 763.00 RON
Laagste offerte: 3 890 815.50 RON / Hoogste offerte: 3 922 815.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC-63
Perceel nr.: 9
Benaming:

Cabazitaxelum — conc. + solv. pt. sol. perf. 60 mg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmafarm S.A.
RO 200106
Str. Principală nr. 1B/1
Corunca
060044
Roemenië
Telefoon: +40 214050320
E-mail: licitatii@pharmafarm.ro
Fax: +40 214050318
NUTS-code: RO125
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Farmexpert D.C.I. S.R.L.
RO 8955860
Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7
București
060859
Roemenië
Telefoon: +40 214077711
E-mail: licitatiispitale@dci.farmexpert.ro
Fax: +40 214077712
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.farmexpert.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mediplus Exim
RO 9311280
Str. Ciobanului nr. 133
Mogoșoaia
077135
Roemenië
Telefoon: +40 213017464
E-mail: ionela.tudorache@adpharma.com
Fax: +40 213017474
NUTS-code: RO322
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 710 000.00 RON
Laagste offerte: 4 471 164.00 RON / Hoogste offerte: 4 479 339.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC-62
Perceel nr.: 8
Benaming:

Doxorubicinum lipozomală oietilenglicată 2 mg/ml — 10 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Farmexpert D.C.I. S.R.L.
RO 8955860
Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7
București
060859
Roemenië
Telefoon: +40 214077711
E-mail: licitatiispitale@dci.farmexpert.ro
Fax: +40 214077712
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.farmexpert.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Farmexim S.A.
RO 335278
Str. Pictor Constantin Daniel Rosenthal nr. 14
București
011934
Roemenië
Telefoon: +40 213082500
E-mail: elicitatie@farmexim.ro
Fax: +40 374097949
NUTS-code: RO321

Internetadres: http://www.farmexim.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mediplus Exim
RO 9311280
Str. Ciobanului nr. 133
Mogoșoaia
077135
Roemenië
Telefoon: +40 213017464
E-mail: ionela.tudorache@adpharma.com
Fax: +40 213017474
NUTS-code: RO322
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 712 405.00 RON
Laagste offerte: 575 615.00 RON / Hoogste offerte: 678 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC-57
Perceel nr.: 2
Benaming:

Bevacizunabum conc. pt. sol. perf. 25 mg/ml — flacon 16 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmafarm S.A.
RO 200106
Str. Principală nr. 1B/1
Corunca
060044
Roemenië
Telefoon: +40 214050320
E-mail: licitatii@pharmafarm.ro
Fax: +40 214050318
NUTS-code: RO125
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Farmexpert D.C.I. S.R.L.
RO 8955860
Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7
București
060859
Roemenië
Telefoon: +40 214077711
E-mail: licitatiispitale@dci.farmexpert.ro
Fax: +40 214077712
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.farmexpert.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mediplus Exim
RO 9311280
Str. Ciobanului nr. 133
Mogoșoaia
077135
Roemenië
Telefoon: +40 213017464
E-mail: ionela.tudorache@adpharma.com
Fax: +40 213017474
NUTS-code: RO322
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 498 360.00 RON
Laagste offerte: 3 425 504.00 RON / Hoogste offerte: 3 443 056.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC-59
Perceel nr.: 5
Benaming:

Doxorubicinum — 50 mg pulbere + amestec pentru concentrat pt. dispersie lipozomală

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Farmexpert D.C.I. S.R.L.
RO 8955860
Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7
București
060859
Roemenië
Telefoon: +40 214077711
E-mail: licitatiispitale@dci.farmexpert.ro
Fax: +40 214077712
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.farmexpert.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Farmexim S.A.
RO 335278
Str. Pictor Constantin Daniel Rosenthal nr. 14
București
011934
Roemenië
Telefoon: +40 213082500
E-mail: elicitatie@farmexim.ro
Fax: +40 374097949
NUTS-code: RO321

Internetadres: http://www.farmexim.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fidelio Farm S.R.L.
RO 15399342
Calea Cisnădiei nr. 56
Sibiu
550031
Roemenië
Telefoon: +40 269228476
E-mail: ruxandra.stanita@fideliofarm.ro
Fax: +40 269220116
NUTS-code: RO126

Internetadres: www.fideliofarm.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 972 710.00 RON
Laagste offerte: 935 750.00 RON / Hoogste offerte: 942 640.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC-61
Perceel nr.: 7
Benaming:

Docetaxelum conc. pt. sol. perf. 10 mg/ml — 16 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Farmexpert D.C.I. S.R.L.
RO 8955860
Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7
București
060859
Roemenië
Telefoon: +40 214077711
E-mail: licitatiispitale@dci.farmexpert.ro
Fax: +40 214077712
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.farmexpert.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fidelio Farm S.R.L.
RO 15399342
Calea Cisnădiei nr. 56
Sibiu
550031
Roemenië
Telefoon: +40 269228476
E-mail: ruxandra.stanita@fideliofarm.ro
Fax: +40 269220116
NUTS-code: RO126

Internetadres: www.fideliofarm.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 158 000.00 RON
Laagste offerte: 114 830.00 RON / Hoogste offerte: 117 440.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC-56
Perceel nr.: 1
Benaming:

Bevacizunabum conc. pt. sol. perf. 25 mg/ml — flacon 4 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmafarm S.A.
RO 200106
Str. Principală nr. 1B/1
Corunca
060044
Roemenië
Telefoon: +40 214050320
E-mail: licitatii@pharmafarm.ro
Fax: +40 214050318
NUTS-code: RO125
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Farmexpert D.C.I. S.R.L.
RO 8955860
Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7
București
060859
Roemenië
Telefoon: +40 214077711
E-mail: licitatiispitale@dci.farmexpert.ro
Fax: +40 214077712
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.farmexpert.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mediplus Exim
RO 9311280
Str. Ciobanului nr. 133
Mogoșoaia
077135
Roemenië
Telefoon: +40 213017464
E-mail: ionela.tudorache@adpharma.com
Fax: +40 213017474
NUTS-code: RO322
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 696 335.00 RON
Laagste offerte: 1 628 560.05 RON / Hoogste offerte: 1 636 455.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 617
Perceel nr.: 7
Benaming:

Docetaxelum conc. pt. sol. perf. 10 mg/ml — 16 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fidelio Farm S.R.L.
RO 15399342
Calea Cisnădiei nr. 56
Sibiu
550031
Roemenië
Telefoon: +40 269228476
E-mail: ruxandra.stanita@fideliofarm.ro
Fax: +40 269220116
NUTS-code: RO126

Internetadres: www.fideliofarm.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 158 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 148.30 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 728
Perceel nr.: 8
Benaming:

Doxorubicinum lipozomală oietilenglicată 2 mg/ml — 10 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Farmexpert D.C.I. S.R.L.
RO 8955860
Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7
București
060859
Roemenië
Telefoon: +40 214077711
E-mail: licitatiispitale@dci.farmexpert.ro
Fax: +40 214077712
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.farmexpert.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 712 405.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 512.30 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 609
Perceel nr.: 9
Benaming:

Cabazitaxelum — conc. + solv. pt. sol. perf. 60 mg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmafarm S.A.
RO 200106
Str. Principală nr. 1B/1
Corunca
060044
Roemenië
Telefoon: +40 214050320
E-mail: licitatii@pharmafarm.ro
Fax: +40 214050318
NUTS-code: RO125
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 710 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 807.76 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 729
Perceel nr.: 9
Benaming:

Cabazitaxelum — conc. + solv. pt. sol. perf. 60 mg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmafarm S.A.
RO 200106
Str. Principală nr. 1B/1
Corunca
060044
Roemenië
Telefoon: +40 214050320
E-mail: licitatii@pharmafarm.ro
Fax: +40 214050318
NUTS-code: RO125
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 710 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 711.64 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 616
Perceel nr.: 3
Benaming:

Trastuzumab — pulb. pt. conc. sol. perf. 150 mg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Roche România
17551047
Piața Presei Libere nr. 3-5
București
020335
Roemenië
Telefoon: +40 372177930
E-mail: otilia.armeanu@roche.com; alina.petrescu@roche.com; alexandra.macovei@roche.com; mariana.nituleac@roche.com; carmen.oprea@roche.com; iulia.rogoz@roche.com; petruta.udr... detalii pe www.e-licitatie.ro
Fax: +40 372177959
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.roche.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 169 763.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 199 529.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Spitalul Clinic Județean Mureș — Compartimentul Contencios
Str. Bernady Gyorgy nr. 6
Târgu Mureș
540072
Roemenië
Telefoon: +40 365882576
E-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro
Fax: +40 265230003

Internetadres: www.spitaljudeteanmures.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019