Leveringen - 193325-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Boulogne-Billancourt: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 081-193325

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune de Boulogne-Billancourt
21920012800011
26 avenue Morizet
Boulogne-Billancourt
92104
Frankrijk
E-mail: marches.publics@mairie-boulogne-billancourt.fr
NUTS-code: FR105

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.boulognebillancourt.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de matériel informatique et de prestations annexes d'installation et de configuration

Referentienummer: 1900007
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation a pour objet la fourniture de matériel informatique et de prestations annexes d'installation et de configuration.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hôtel de Ville.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation a pour objet la fourniture de matériel informatique et de prestations annexes d'installation et de configuration.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: La valeur technique / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Le prix / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

En cas d'achats complémentaires, le pouvoir adjudicateur pourra recourir aux modifications des marchés (art 139 & 140 du décret 2016-360 du 25-3-2016 relatif aux marchés publics et art 65 de l'ordonnance no 2015-899 du 23-7-2015 relative aux marchés publics), aux marchés ayant pour objet la réalisation de prestato similaires (art. 30-I-7o du décret 2016-360 du 25-3-2016 relatif aux marchés publics).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 019-040284
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19007
Benaming:

Fourniture de matériel informatique

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Econocom products and solutions
33156643000384
1 rue de Terre Neuve
Courtabœuf
91978
Frankrijk
Telefoon: +33 169182000
NUTS-code: FR105
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 boulevard de l'Hautil, BP 30322
Cergy-Pontoise Cedex
95027
Frankrijk
Telefoon: +33 130173400
E-mail: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Fax: +33 130173459

Internetadres: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffes du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 boulevard de l'Hautil, BP 30322
Cergy-Pontoise Cedex
95027
Frankrijk
Telefoon: +33 130173400
E-mail: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Fax: +33 130173459

Internetadres: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019