Leveringen - 193326-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Turnhout: Lineaire versnellers

2019/S 081-193326

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
AZ Turnhout vzw
AZT
Steenweg op Merksplas 44
Turnhout
2300
België
Contactpersoon: De heer Jef Nys
Telefoon: +32 14406882
E-mail: jef.nys@azturnhout.be
Fax: +32 14444109
NUTS-code: BE213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.azturnhout.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren, plaatsen en indienststellen van 2 lineaire versnellers voor de afdeling radiotherapie AZ Turnhout

Referentienummer: 2018/036
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31643100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 526 106.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:

AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth, Rubensstraat 166 te 2300 Turnhout

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AZT Turnhout wenst de lineaire versnellers momenteel in gebruik te vervangen door 2 high end lineaire versnellers die volledig uitwisselbaar zijn. De versnellers moeten uitgerust zijn voor IMRT, IGRT, DGRT, ART, GatedRT, SBRT en frameless SRT. Het huidige verificatiesysteem en de huidige planningssystemen dienen te worden uitgebreid of te worden vervangen. De veiligheid en kwaliteit van de bestraling dient maximaal te worden gegarandeerd door randapparatuur voor kwaliteitscontrole van de versnellers en monitoring van de patiënt en de behandeling zelf. Verder wordt er gestreefd naar maximale automatisering en een optimale workflow.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Service/dienst na verkoop / Weging: 30
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Toegestane opties (Zie technische bepalingen in hoofdstuk III)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 210-479584
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/036
Perceel nr.: 1
Benaming:

Leveren, plaatsen en indienststellen van 2 lineaire versnellers voor de afdeling radiotherapie AZ Turnhout

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Elekta NV
Imperiastraat 8
Zaventem
1930
België
Telefoon: +32 27212010
Fax: +32 27212090
NUTS-code: BE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 526 106.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Turnhout
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019