Leveringen - 193329-2019

25/04/2019    S81

Bulgarije-Sofia: Medische apparatuur

2019/S 081-193329

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Meditsinski universitet (MU) — Sofiya — rektorat
Nationaal identificatienummer: 831385737
Postadres: bul. „Akademik Ivan Evstratiev Geshov“ No. 15 (sgradata na NTsOZA), et. 10, staya 20, 22 i 24
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1431
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Marta Gensuzova
E-mail: zop@mu-sofia.bg
Telefoon: +359 28510879
Fax: +359 29515087

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://mu-sofia.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://pk.mu-sofia.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/12-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/00398-2017-0013

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет — София по 45 обособени позиции.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет — София с включени дейности по монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка за всички обособени позиции, с изключение на обособени позиции с № 42 и № 43, за които се изисква само доставка и гаранционна поддръжка, а за обособени позиции № 44 и № 45 се изисква само доставка, монтаж и пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка.

Необходимо изискване към медицинската и друга апаратура и оборудване, предмет на обществената поръчка, е да съответства напълно на изискванията на описанието по отделните обособени позиции и артикули в тях в техническата спецификация (приложение № 1а).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 200 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Комплексна система за триизмерна визуализация, триизмерна реконструкция и виртуална дисекция на медицински изображения

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Катедри към Медицински факултет при МУ — София, на територията на гр. София и съгласно техническа спецификация, приложение № 1а към тръжната документация.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на комплексна система за триизмерна визуализация, триизмерна реконструкция и виртуална дисекция на медицински изображения — 1 брой

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок (К2) / Weging: 25 т.
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок на доставка (К3) / Weging: 15 т.
Prijs - Weging: Пр. цена (К1)- 60 т.
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 235-487635
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д-ОП-37
Perceel nr.: 21
Benaming:

Комплексна система за триизмерна визуализация, триизмерна реконструкция и виртуална дисекция на медицински изображения

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Елпак Трейдинг“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 103506445
Postadres: ул. „Иван Богоров“ № 12, ет. 2
Plaats: Варна
NUTS-code: BG331 Варна
Postcode: 9002
Land: Bulgarije
E-mail: elpak@elpak.bg
Telefoon: +359 528592103
Fax: +359 52699060
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 210 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29356-113
Fax: +359 29807-315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29356-113
Fax: +359 29807-315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019