Leveringen - 193329-2019

25/04/2019    S81    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Медицинско оборудване

2019/S 081-193329

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Медицински университет (МУ) — София — ректорат
Национален регистрационен номер: 831385737
Пощенски адрес: бул. „Академик Иван Евстратиев Гешов“ № 15 (сградата на НЦОЗА), ет. 10, стая 20, 22 и 24
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1431
Държава: България
Лице за контакт: Марта Генсузова
Електронна поща: zop@mu-sofia.bg
Телефон: +359 28510879
Факс: +359 29515087

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://mu-sofia.bg/

Адрес на профила на купувача: http://pk.mu-sofia.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/12-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/00398-2017-0013

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет — София по 45 обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
33100000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет — София с включени дейности по монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка за всички обособени позиции, с изключение на обособени позиции с № 42 и № 43, за които се изисква само доставка и гаранционна поддръжка, а за обособени позиции № 44 и № 45 се изисква само доставка, монтаж и пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка.

Необходимо изискване към медицинската и друга апаратура и оборудване, предмет на обществената поръчка, е да съответства напълно на изискванията на описанието по отделните обособени позиции и артикули в тях в техническата спецификация (приложение № 1а).

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Комплексна система за триизмерна визуализация, триизмерна реконструкция и виртуална дисекция на медицински изображения

Обособена позиция №: 21
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Катедри към Медицински факултет при МУ — София, на територията на гр. София и съгласно техническа спецификация, приложение № 1а към тръжната документация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на комплексна система за триизмерна визуализация, триизмерна реконструкция и виртуална дисекция на медицински изображения — 1 брой

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок (К2) / Тежест: 25 т.
Критерий за качество - Име: Срок на доставка (К3) / Тежест: 15 т.
Цена - Тежест: Пр. цена (К1)- 60 т.
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 235-487635
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-ОП-37
Обособена позиция №: 21
Наименование:

Комплексна система за триизмерна визуализация, триизмерна реконструкция и виртуална дисекция на медицински изображения

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
08/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Елпак Трейдинг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 103506445
Пощенски адрес: ул. „Иван Богоров“ № 12, ет. 2
Град: Варна
код NUTS: BG331
Пощенски код: 9002
Държава: България
Електронна поща: elpak@elpak.bg
Телефон: +359 528592103
Факс: +359 52699060
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 210 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 200 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356-113
Факс: +359 29807-315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356-113
Факс: +359 29807-315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2019