Leveringen - 193329-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Medische apparatuur

2019/S 081-193329

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Meditsinski universitet (MU) — Sofiya — rektorat
831385737
bul. „Akademik Ivan Evstratiev Geshov“ No. 15 (sgradata na NTsOZA), et. 10, staya 20, 22 i 24
Sofiya
1431
Bulgarije
Contactpersoon: Marta Gensuzova
Telefoon: +359 28510879
E-mail: zop@mu-sofia.bg
Fax: +359 29515087
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://mu-sofia.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://pk.mu-sofia.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/12-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/00398-2017-0013

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет — София по 45 обособени позиции.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 200 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Комплексна система за триизмерна визуализация, триизмерна реконструкция и виртуална дисекция на медицински изображения

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 235-487635

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д-ОП-37
Perceel nr.: 21
Benaming:

Комплексна система за триизмерна визуализация, триизмерна реконструкция и виртуална дисекция на медицински изображения

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Елпак Трейдинг“ ЕООД
103506445
ул. „Иван Богоров“ № 12, ет. 2
Варна
9002
Bulgarije
Telefoon: +359 528592103
E-mail: elpak@elpak.bg
Fax: +359 52699060
NUTS-code: BG331
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 210 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019