Lieferungen - 193330-2019

25/04/2019    S81    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Ксерографска хартия

2019/S 081-193330

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Министерство на икономиката
176789453
ул. „Славянска“ № 8
София
1052
България
Лице за контакт: Илонка Александрова, старши сътрудник в ГД ЕФК
Телефон: +359 28075329
Електронна поща: e-docs@mi.government.bg
Факс: +359 29872190
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://mi.government.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://mi.government.bg/bg/competitions/periodichna-dostavka-na-kopirna-hartiya-i-kancelarski-materiali-za-nujdite-na-upravlyavashtiya-organ-na-o-1406-c354-2.html?p=e30=

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Периодична доставка на копирна харития и канцеларски материали за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г. и... Прод. в поле VI.3)

II.1.2)Основен CPV код
30197644
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Периодична доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014—2020 г. по 4 обособени позиции:

— позиция 1 „Периодична доставка на рециклирана копирна хартия“,

— позиция 2 „Периодична доставка на нерециклирана копирна хартия“,

— позиция 3 „Периодична доставка на офис принадлежности“,

— позиция 4 „Периодична доставка на канцеларски материали съгласно списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Периодична доставка на рециклирана копирна хартия

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30197644
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

В административна сграда на Министерство на икономиката, находяща се в гр. София, ул. „6-и септември“ № 21

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Рецикл. копир. хартия А4 — маса на ед. площ/g/m2 — 80±1,5 g/m2; белота (по International on illumination — CIE или екв.): мин. 85; непрозр.: мин. 80 %; дебел.: мин. 103 μm; да е произв. изцяло от възстан. харт. влакна (вкл. рецикл. влакна от отпадъци след потребл. и рецикл. преди потребл. влакна — от фабрики за хартия, технологичен отпадък); да е подход. за копирни машини, лазерни и мастил. принтери; да е избелена изцяло без хлор (TCF) или поне без свободен хлор (ECF); кашон (5 пакета х 500 л.) — 2 050 бр.

2. Рецикл. копир. хартия А3, маса на ед. площ/g/m2: 80±1,5 g/m2; белота (по International on illumination — CIE или екв.): мин. 85; непрозрачн.: мин. 80 %; дебел.: мин. 103 μm); да е произв. изцяло от възстан. харт. влакна (вкл. рецикл. влакна от отпадъци след потребл. и рецикл. преди потребл. влакна — от фабрики за хартия, технологичен отпадък); подход. за копирни машини, лазерни и мастил. принтери; избелена изцяло без хлор (TCF) или поне без свободен хлор (ECF); пакет (500 листа) — 200 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Бюджетна линия BG16RFOP002-5.005-0001 „Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението...Продължава в II. 2.14

II.2.14)Допълнителна информация

Продължава от II. 2.13):...оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП, съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики“ по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 098-222925
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 1
Наименование:

Периодична доставка на рециклирана копирна хартия

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от поле II.1.1.):... Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014—2020 г. по 4 обособени позиции:

— позиция 1 „Периодична доставка на рециклирана копирна хартия“,

— позиция 2 „Периодична доставка на нерециклирана копирна хартия“,

— позиция 3 „Периодична доставка на офис принадлежности“,

— позиция 4 „Периодична доставка на канцеларски материали съгласно списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“.

Процедурата е прекратена по обособена позиция 1 „Периодична доставка на рециклирана копирна хартия“ на основание чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП поради постъпил отказ на първия и втория класиран участник да сключи договор.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбата по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП може да се подава в 10-дневен срок от получаването на решението за прекратяване.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2019