Leveringen - 193331-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Daugavpils: Dieselbrandstof

2019/S 081-193331

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”
41503029988
Ģimnāzijas iela 28–2
Daugavpils
LV-5401
Letland
Contactpersoon: Kaspars Laizāns
Telefoon: +371 65476480
E-mail: aadso@inbox.lv
Fax: +371 65423817
NUTS-code: LV003

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aadso.lv

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EIS/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Degvielas piegāde sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai 2019. gadā

Referentienummer: SIA "AADSO" 2019/2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Degvielas piegāde sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai 2019. gadā.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 144 812.64 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Daugavpils pilsēta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Degvielas piegāde sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai 2019. gadā.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 035-078179
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Degvielas piegāde sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai 2019. gadā

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA „Ingrid A”
41503003476
Vaļņu iela 2
Daugavpils
LV-5401
Letland
Telefoon: +371 65429425
E-mail: ingridanb@apollo.lv
NUTS-code: LV003
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 144 812.64 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 10 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Degvielas uzpildes stacijas

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019