Leveringen - 193337-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Thessaloniki: Telemetrie-uitrusting

2019/S 081-193337

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Perifereia Kentrikis Makedonias - Mitropolitiki Enotita Thessalonikis - Geniki Dieythynsi Esoterikis Organosis kai Leitoyrgias - Dieythynsi Oikonomikoy P.K.M. - Tmima Promitheion P.K.M.
Postadres: 26is Oktobrioy 64
Plaats: Thessaloniki
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Postcode: 546 27
Land: Griekenland
Contactpersoon: Aim. Paralikas
E-mail: E.Paralikas@pkm.gov.gr
Telefoon: +30 2313319143
Fax: +30 2313319238

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pkm.gov.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια εξοπλισμού, για την ανάπτυξη συστήματος παρατηρητηρίου ολοκληρωμένης διαχείρισης τής παράκτιας ζώνης.

Referentienummer: 498296(12749)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32441000 Telemetrie-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια εξοπλισμού, για την ανάπτυξη συστήματος παρατηρητηρίου ολοκληρωμένης διαχείρισης τής παράκτιας ζώνης».

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 645 161.29 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τμήμα 1 - Πακέτο εργασίας 1: Προμήθεια εξοπλισμού τηλεμετρικών μετρήσεων.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32441000 Telemetrie-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL52 Κεντρική Μακεδονία
Voornaamste plaats van uitvoering:

Θεσσαλονίκη.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Πακέτο εργασίας 1: Προμήθεια εξοπλισμού τηλεμετρικών μετρήσεων.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και απόΕθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Ε.Π. Κ.Μ.2014-20 με Κωδικό ΣΑΕΠ2017ΕΠ00810036

II.2.14)Nadere inlichtingen

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: CPV: 32441000-6 – Εξοπλισμός τηλεμετρίας.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τμήμα 2, που περιλαμβάνει τα εξής: Πακέτο εργασίας 2 και πακέτο εργασίας 3.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48900000 Diverse software en computersystemen
38221000 Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL52 Κεντρική Μακεδονία
Voornaamste plaats van uitvoering:

Θεσσαλονίκη.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Πακέτο εργασίας 2: Προμήθεια εξοπλισμού του κόμβου δεδομένων και του εικονικού σταθμού λήψης δορυφορικών δεδομένων, για το παρατηρητήριο.

Πακέτο εργασίας 3: Προμήθεια δεδομένων τηλεπισκόπησης, για τη λειτουργία του εικονικού σταθμού λήψης δορυφορικών δεδομένων.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και απόΕθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Ε.Π. Κ.Μ.2014-20 με Κωδικό ΣΑΕΠ2017ΕΠ00810036

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 195-442201
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Τμήμα 1 - Πακέτο εργασίας 1: Προμήθεια εξοπλισμού τηλεμετρικών μετρήσεων.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Scientact Α.Ε.
Postadres: Κανάρη 16
Plaats: Θεσσαλονίκη
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Postcode: 546 44
Land: Griekenland
E-mail: scientact@scientact.com.gr
Telefoon: +30 2310946126
Fax: +30 2310947005
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 177 419.35 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 176 400.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Τμήμα 2, που περιλαμβάνει τα εξής: Πακέτο εργασίας 2 και πακέτο εργασίας 3.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λ. Θηβών 198, κτίριο Κεράνης, 5ος όροφος
Plaats: Πειραιάς
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: anikolaou@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141224
Fax: +30 2313319135

Internetadres: http://www.aepp-prcurement.gr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Όπως αναφέρονται στη διακήρυξη.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λ. Θηβών 198, κτίριο Κεράνης, 5ος όροφος
Plaats: Πειραιάς
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: anikolaou@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141224
Fax: +30 2313319135

Internetadres: http://www.aepp-prcurement.gr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019