Leveringen - 193337-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Thessaloniki: Telemetrie-uitrusting

2019/S 081-193337

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Perifereia Kentrikis Makedonias - Mitropolitiki Enotita Thessalonikis - Geniki Dieythynsi Esoterikis Organosis kai Leitoyrgias - Dieythynsi Oikonomikoy P.K.M. - Tmima Promitheion P.K.M.
26is Oktobrioy 64
Thessaloniki
546 27
Griekenland
Contactpersoon: Aim. Paralikas
Telefoon: +30 2313319143
E-mail: E.Paralikas@pkm.gov.gr
Fax: +30 2313319238
NUTS-code: EL522

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pkm.gov.gr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια εξοπλισμού, για την ανάπτυξη συστήματος παρατηρητηρίου ολοκληρωμένης διαχείρισης τής παράκτιας ζώνης.

Referentienummer: 498296(12749)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32441000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 645 161.29 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τμήμα 1 - Πακέτο εργασίας 1: Προμήθεια εξοπλισμού τηλεμετρικών μετρήσεων.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32441000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL52
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τμήμα 2, που περιλαμβάνει τα εξής: Πακέτο εργασίας 2 και πακέτο εργασίας 3.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48900000
38221000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL52

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 195-442201

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Τμήμα 1 - Πακέτο εργασίας 1: Προμήθεια εξοπλισμού τηλεμετρικών μετρήσεων.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Scientact Α.Ε.
Κανάρη 16
Θεσσαλονίκη
546 44
Griekenland
Telefoon: +30 2310946126
E-mail: scientact@scientact.com.gr
Fax: +30 2310947005
NUTS-code: EL522
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 177 419.35 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 176 400.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Τμήμα 2, που περιλαμβάνει τα εξής: Πακέτο εργασίας 2 και πακέτο εργασίας 3.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019