Leveringen - 193339-2017

23/05/2017    S98

Nederland-Delft: Offshorediensten

2017/S 098-193339

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Nationaal identificatienummer: 362069499
Postadres: Derde Werelddreef 1
Plaats: Delft
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2622 HA
Land: Nederland
Contactpersoon: Renée van Ophem
E-mail: inkoopcentrum-IV@rws.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9d8703a64e35fd745432e9bd3a2e3a59
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9d8703a64e35fd745432e9bd3a2e3a59
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maritiem IV Servicepunt (MIVSP) levering sensoren RWS.

Referentienummer: 3112 2403
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
76520000 Offshorediensten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Nederlandse overheid wil met het (SER) Energieakkoord onder andere het aandeel windenergie in de Nederlandse energiemix aanzienlijk vergroten.

Hiervoor heeft de Nederlandse overheid voor de Nederlandse kust (gefaseerd) drie (3) windenergiegebieden ontwikkeld/in ontwikkeling.

1. Borssele.

2. Hollandse kust (zuid).

3. Hollandse kust (noord).

RWS-CIV gaat voor genoemde gebieden de IV dienstverlening verzorgen. Deze drie (3) nieuwe windgebieden zullen via het Net op Zee op het landelijk hoogspanningsnet worden aangesloten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nautische radar

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38115000 Radarapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nader te bepalen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 07/08/2017
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Alle (raam)overeenkomsten worden voor de leveringen afgesloten voor een periode van vijf (5) jaar. Deze termijn is afgestemd op de TenneT bouwplanning van de vijf (5) platformen, of zoveel langer tot laatste platform opgeleverd is. Onderhoud op de sensoren kan tot tien (10) jaar na levering van de sensoren worden afgesloten. Contracten komen tot stand door ondertekening door de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie aanbestedingsdocumenten.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vogeldetectiesysteem

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38115000 Radarapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nader te bepalen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 07/08/2017
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Alle (raam)overeenkomsten worden voor de leveringen afgesloten voor een periode van vijf (5) jaar. Deze termijn is afgestemd op de TenneT bouwplanning van de vijf (5) platformen, of zoveel langer tot laatste platform opgeleverd is. Onderhoud op de sensoren kan tot tien (10) jaar na levering van de sensoren worden afgesloten. Contracten komen tot stand door ondertekening door de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie aanbestedingsdocumenten.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LiDAR

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38121000 Windmeters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nader te bepalen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 07/08/2017
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Alle (raam)overeenkomsten worden voor de leveringen afgesloten voor een periode van vijf (5) jaar. Deze termijn is afgestemd op de TenneT bouwplanning van de vijf (5) platformen, of zoveel langer tot laatste platform opgeleverd is. Onderhoud op de sensoren kan tot tien (10) jaar na levering van de sensoren worden afgesloten. Contracten komen tot stand door ondertekening door de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie aanbestedingsdocumenten.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden,

— geen ernstige beroepsfout,

— geen belangenconflict,

— geen valse verklaringen,

— geen faillissement of surseance van betaling,

— betalingen premies,

— geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

— geen vervalsing mededinging,

— geen betrokkenheid voorbereiding,

— geen bovenmatige beïnvloeding van het besluitvormingsproces.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 072-136562
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/06/2017
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/06/2017
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode „Publiek Opdrachtgeverschap”. De gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via het adres: http://www.rws.nl/opdrachtgeverscode

Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.

Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in het aanmeldings- en selectiedocument / inschrijvings- en beoordelingsdocument.

Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een inschrijvings- en beoordelingsdocument opgesteld. Dit document en overige aanbestedingsdocumenten zijn bij deze aankondiging gevoegd, dan wel zijn te downloaden op www.TenderNed.nl

Bij strijdigheid tussen deze aankondiging en het inschrijvings- en beoordelingsdocument, prevaleert het inschrijvings- en beoordelingsdocument.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Beroepsprocedures
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/05/2017