Leveringen - 193339-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Athene: Pluimvee

2019/S 081-193339

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Geniko Epiteleio Naytikoy - Promitheytikos Organismos Naytikoy - Tmima Efodiasmoy Monadon P.N.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ
Iera Odos 102A
Athina
104 47
Griekenland
Contactpersoon: Ypoploiarchos (O) F. Roysi P.N.
Telefoon: +30 2103484259
E-mail: promithion.pon@gmail.com
Fax: +30 2103423179
NUTS-code: EL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hellenicnavy.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Διακήρυξη ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή σε κατεψυγμένα κρέατα — 21/17.

Referentienummer: ΑΔ Φ.604.3/21/1/17/Σ.381//14-03-18/ΠΟΝ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15112000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Διακήρυξη ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών του Προμηθευτικού Οργανισμού Ναυτικού (Π.Ο.Ν.) σε κατεψυγμένα κρέατα, στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών π. πλοίων και Ν. Υπηρεσιών περιοχών Σαλαμίνας, Αττικής και Κ.Ε. Πόρος, για ένα (1) έτος, με μονομερές δικαίωμα της υπηρεσίας για παράταση, μέχρι τρεις (3) επιπλέον μήνες ή μέχρι αποδόσεως διαγωνισμού διακλαδικού χαρακτήρα, προϋπολογιζόμενου κόστους 908 000,00 EUR (άνευ ΦΠΑ), όποιο εκ των τριών (3) γεγονότων επέλθει πρώτο.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 747 162.50 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15111000
15113000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Αττική, Σαλαμίνα Κ.Ε. Πόρος.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια κατεψυγμένων κρεάτων.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 055-122813
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 99/19
Benaming:

Διακήρυξη ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή σε κατεψυγμένα κρέατα — 21/17.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Δίβαρη Μον. Ε.Π.Ε.
Αθήνα
Griekenland
NUTS-code: EL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 908 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 277 718.75 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 100/19
Benaming:

Σύμβαση Π/Θ κτψ. κρεάτων (βόειο - χοιρινό).

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Αίαντας Α.Ε.
Αθήνα
Griekenland
NUTS-code: EL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 447 131.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 101/19
Benaming:

Σύμβαση Π/Θ κτψ. κρεάτων (αρνίσιο).

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ζάρκος Α.Ε.Β.Ε.
Αθήνα
Griekenland
NUTS-code: EL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 312.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Όλα τα έγγραφα των εταιρειών πρέπει να είναι στην Ελληνική.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού - Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού - Διεύθυνση Εφοδιασμού Π.Ν. - Τμήμα Εφοδιασμού Ειδών Τροφοδοσίας
Αθήνα
Griekenland
Telefoon: +30 2103484259
E-mail: promithion.pon@gmail.com

Internetadres: www.eprocurement.gov.gr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού - Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού - Διεύθυνση Εφοδιασμού Π.Ν. - Τμήμα Εφοδιασμού Ειδών Τροφοδοσίας
Αθήνα
Griekenland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ενστάσεις / προσφυγές υποβάλλονται, σύμφωνα με τον Ν. 4412/16.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού - Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού - Διεύθυνση Εφοδιασμού Π.Ν. - Τμήμα Εφοδιασμού Ειδών Τροφοδοσίας
Αθήνα
Griekenland
Telefoon: +30 2103484259
E-mail: promithion.pon@gmail.com

Internetadres: www.eprocurement.gov.gr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019