Leveringen - 193340-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Aalst: Laboratoriumreagentia

2019/S 081-193340

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
BE 0410.424.222
Moorselbaan 164
Aalst
9300
België
Contactpersoon: Mevrouw Charlotte Bontinck
Telefoon: +32 53728746
E-mail: charlotte.bontinck@olvz-aalst.be
Fax: +32 53724586
NUTS-code: BE231

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.olvz.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankoop, levering en installatie van bloedgastoestellen

Referentienummer: 2018/LABO/020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 542 385.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200
38430000
38434520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE231
Voornaamste plaats van uitvoering:

Meerdere campussen OLV ziekenhuis, Moorselbaan 164 te 9300 Aalst

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alle informatie betreffende de aanvraag tot deelneming staat vermeld in de bijhorende aanbestedingsstukken, te downloaden via volgende link: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/214/VJ/2018

De aanbestedende overheid zal enkel de kandidaturen weerhouden die volledig en correct werden ingediend volgens de beschrijving in het document "Aanvraag tot deelneming" (zie https://cloud.3p.eu/Downloads/1/214/VJ/2018)

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en in dienst stellen van minstens 10 toestellen voor bloedgasanalyse inclusief alle hiervoor vereiste reagentia, consumables en koppelingen (cfr. Middleware, bidirectionele GLIMS koppeling en implementatie van deze). Tevens inbegrepen is een optioneel onderhoudscontract.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Functionele waarde / Weging: 55
Kwaliteitscriterium - Naam: Service, support en onderhoud / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: TCO - Total Cost of Ownership / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 200-454109
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/LABO/020
Perceel nr.: 1
Benaming:

Aankoop, levering en installatie van bloedgastoestellen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Radiometer Benelux BV
Chroomstraat 8
Zoetermeer
2718 RR
Nederland
Telefoon: +32 27937900
E-mail: kristel.demeyer@radiometer.be
NUTS-code: BE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 542 385.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Dendermonde
Justitieplein 1
Dendermonde
9200
België
Telefoon: +32 52260711
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019