Leveringen - 193341-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Nijmegen: Enterale voeding

2019/S 081-193341

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Radboud universitair medisch centrum
221778972
Geert Grooteplein-Zuid 10
Nijmegen
6525 GA
Nederland
Contactpersoon: Lieke Versteegen
Telefoon: +31 243613448
E-mail: lieke.versteegen@radboudumc.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.radboudumc.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Sonde en Drinkvoeding

Referentienummer: 1265/LV/NvdB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33692300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering Sonde en Drinkvoeding

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sondevoeding

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL226
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie inschrijvingsleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunnen op waarde / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunnen op waarde / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Gunnen op waarde / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging contract

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Drinkvoedingen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL226
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie inschrijvingsleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunnen op waarde / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunnen op waarde / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Gunnen op waarde / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging contract

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 208-474237
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

EA Sonde en Drinkvoeding

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fresenius Kabi Nederland B.V.
16071479
Amersfoortseweg 10 E
Huis ter Heide
3712 BC
Nederland
Telefoon: +31 306985272
E-mail: sandra.vanlieshout@fresenius-kabi.com
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.fresenius-kabi.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

EA Sonde en Drinkvoeding

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fresenius Kabi Nederland B.V.
16071479
Amersfoortseweg 10 E
Huis ter Heide
3712 BC
Nederland
Telefoon: +31 306985272
E-mail: sandra.vanlieshout@fresenius-kabi.com
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.fresenius-kabi.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem
Walburgstraat 2-4
Arnhem
6800 EM
Nederland
E-mail: kanton.arnhem@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019