Leveringen - 193352-2019

25/04/2019    S81    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Силистра: Медицинско оборудване

2019/S 081-193352

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Многопрофилна болница за активно лечение — Силистра“ АД
Национален регистрационен номер: 118501906
Пощенски адрес: ул. „Петър Мутафчиев“ № 80
Град: Силистра
код NUTS: BG325 Силистра
Пощенски код: 7500
Държава: България
Лице за контакт: Г. Георгиев
Електронна поща: mbalss@abv.bg
Телефон: +359 86818447
Факс: +359 86823917

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://mbal-silistra.bg

Адрес на профила на купувача: http://new.mbal-silistra.bg/profil-na-kupuvacha/item/113-pacs-34-04-02-2019.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на специализирана апаратура за образна диагностика за кардиологични диагностични и терапевтични процедури.

II.1.2)Основен CPV код
33100000 Медицинско оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на специализирана апаратура за образна диагностика за кардиологични диагностични и терапевтични процедури, включваща ангиографска уредба за диагностика и терапия на сърдечносъдови заболявания с PACS система.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 749 700.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33100000 Медицинско оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325 Силистра
Основно място на изпълнение:

Кардиологично отделение при „МБАЛ — Силистра“ АД гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“ № 80

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на специализирана апаратура за образна диагностика за кардиологични диагностични и терапевтични процедури, включваща ангиографска уредба за диагностика и терапия на сърдечносъдови заболявания с PACS система.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Брой увеличителни полета / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Топлинен капацитет на анода в MHU / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Скорост на охлаждане на анода в kHU / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Размер на образния/те монитор/и в контролната зала на ангиографската уредба в инчове (см) / Тежест: 10
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 026-057298
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: №АД-12-02-388/17.04.2019г.
Наименование:

Доставка на ангиографска уредба за диагностика и терапия на сърдечносъдови заболявания с PACS система

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
17/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „С&Т България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 831131023
Пощенски адрес: бул „Искърско шосе“ № 7, търговски център „Европа“, сграда 6, ет. 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1528
Държава: България
Електронна поща: snt@snt.bg
Телефон: +359 29651710
Факс: +359 29651710

Интернет адрес: www.snt.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 749 700.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/04/2019