Leveringen - 193352-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Silistra: Medische apparatuur

2019/S 081-193352

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Silistra“ AD
118501906
ul. „Petar Mutafchiev“ No. 80
Silistra
7500
Bulgarije
Contactpersoon: G. Georgiev
Telefoon: +359 86818447
E-mail: mbalss@abv.bg
Fax: +359 86823917
NUTS-code: BG325

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://mbal-silistra.bg

Adres van het kopersprofiel: http://new.mbal-silistra.bg/profil-na-kupuvacha/item/113-pacs-34-04-02-2019.html

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на специализирана апаратура за образна диагностика за кардиологични диагностични и терапевтични процедури.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 749 700.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG325

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 026-057298

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: №АД-12-02-388/17.04.2019г.
Benaming:

Доставка на ангиографска уредба за диагностика и терапия на сърдечносъдови заболявания с PACS система

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„С&Т България“ ЕООД
831131023
бул „Искърско шосе“ № 7, търговски център „Европа“, сграда 6, ет. 3
София
1528
Bulgarije
Telefoon: +359 29651710
E-mail: snt@snt.bg
Fax: +359 29651710
NUTS-code: BG411

Internetadres: www.snt.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 749 700.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019