Leveringen - 193356-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Córdoba: Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie

2019/S 081-193356

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Servicio Andaluz de Salud — Hospital Universitario Reina Sofía
Avenida Menéndez Pidal, s/n
Córdoba
14004
Spanje
Contactpersoon: Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba
Telefoon: +34 957736037
E-mail: esperanza.luque.sspa@juntadeandalucia.es
Fax: +34 957011046
NUTS-code: ES613

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato de suministro (CCA. 67NG3YP)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de material de la laparoscopia con cesión de uso de instrumental reusable, con destino a los centros que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 657 330.60 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Almacén general de los centros vinculados al contrato.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de material de la laparoscopia con cesión de uso de instrumental reusable, con destino a los centros que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. (CCA. 67NG3YP).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

División por lotes y número: sí, 9 lotes. El precio no es el único criterio de adjudicación. (Véase el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en el Perfil de Contratante del SAS).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 150-343964
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Contrato de suministro (CCA. 67NG3YP)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dismeval, S. L.
Valencia
Spanje
NUTS-code: ES523
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 657 330.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
C/ Inca Garcilaso, 3, edificio Expo; Isla de la Cartuja
Sevilla
41092
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019