Leveringen - 193363-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Castelldefels: Speciale optische instrumenten

2019/S 081-193363

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fundació «Institut de Ciències Fotòniques» (ICFO)
Postadres: Parc Avenida Carl Friedrich Gauss, 3
Plaats: Castelldefels (Barcelona)
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08860
Land: Spanje
Contactpersoon: Rafa Giner/Sergi del Castillo
E-mail: tenders@icfo.eu
Telefoon: +34 935534153
Fax: +34 935534000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.icfo.eu/official-tenders

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Investigación

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adjudicación del Acuerdo Marco para la contratación del suministro y posterior mantenimiento de material óptico, optomecánico, de nanoposicionamiento así como pequeños láseres y sus accesorios

Referentienummer: 2018.SU.023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38636000 Speciale optische instrumenten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro y posterior mantenimiento de material óptico, optomecánico, de nanoposicionamiento así como pequeños láseres y sus accesorios.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro y mantenimiento de material optométrico y óptico

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38636000 Speciale optische instrumenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mediterranean Technology Park, avenida Carl Friedrich Gauss, 3, 08860 Castelldefels (Barcelona), ESPAÑA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro y mantenimiento de material optométrico y óptico.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Memoria técnica del funcionamiento de la empresa / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Descripción del servicio técnico / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Porcentaje lineal descuento / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Este acuerdo marco sera co-financiado con Fondos Estructuraless de la Unión Europea (FEDER).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro y mantenimiento de material optométrico y óptico

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38636000 Speciale optische instrumenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mediterranean Technology Park, avenida Carl Friedrich Gauss, 3, 08860 Castelldefels (Barcelona), ESPAÑA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro y mantenimiento de material optométrico y óptico.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Memoria técnica del funcionamiento de la empresa / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Descripción del servicio técnico / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Porcentaje lineal descuento / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Este acuerdo marco sera co-financiado con Fondos Estructuraless de la Unión Europea (FEDER).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 241-551881
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Acuerdo Marco para la homologación de proveedores para la contratación del suministro y posterior mantenimiento de material óptico, optomecánico, de nanoposicionamiento así como pequeños láseres y sus accesorios

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LOT-QuantumDesign, GmbH
Plaats: Darmstadt
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pro-Lite Techonology Iberia, S. L. U.
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Álava Ingenieros, S. A.
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lasing, S. A.
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMS Techonologies, AG
Plaats: Martinsired
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: M. T. Brandao España, S. L.
Plaats: Tres Cantos
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Innova Scientific, S. L.
Plaats: Las Rozas
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 540 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Acuerdo Marco para la homologación de proveedores para la contratación del suministro y posterior mantenimiento de material óptico, optomecánico, de nanoposicionamiento así como pequeños láseres y sus accesorios

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pro-Lite Techonology Iberia, S. L. U.
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Álava Ingenieros, S. A.
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lasing, S. A.
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMS Techonologies, AG
Plaats: Martinsired
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: M. T. Brandao España, S. L.
Plaats: Tres Cantos
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Innova Scientific, S. L.
Plaats: Las Rozas
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 540 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Plaats: Barcelona
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019