Leveringen - 193363-2019

25/04/2019    S81

Spanje-Castelldefels: Speciale optische instrumenten

2019/S 081-193363

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fundació «Institut de Ciències Fotòniques» (ICFO)
Postadres: Parc Avenida Carl Friedrich Gauss, 3
Plaats: Castelldefels (Barcelona)
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08860
Land: Spanje
Contactpersoon: Rafa Giner/Sergi del Castillo
E-mail: tenders@icfo.eu
Telefoon: +34 935534153
Fax: +34 935534000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.icfo.eu/official-tenders

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Investigación

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adjudicación del Acuerdo Marco para la contratación del suministro y posterior mantenimiento de material óptico, optomecánico, de nanoposicionamiento así como pequeños láseres y sus accesorios

Referentienummer: 2018.SU.023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38636000 Speciale optische instrumenten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro y mantenimiento de material optométrico y óptico

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38636000 Speciale optische instrumenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro y mantenimiento de material optométrico y óptico

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38636000 Speciale optische instrumenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 241-551881

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Acuerdo Marco para la homologación de proveedores para la contratación del suministro y posterior mantenimiento de material óptico, optomecánico, de nanoposicionamiento así como pequeños láseres y sus accesorios

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LOT-QuantumDesign, GmbH
Plaats: Darmstadt
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pro-Lite Techonology Iberia, S. L. U.
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Álava Ingenieros, S. A.
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lasing, S. A.
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMS Techonologies, AG
Plaats: Martinsired
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: M. T. Brandao España, S. L.
Plaats: Tres Cantos
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Innova Scientific, S. L.
Plaats: Las Rozas
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 540 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Acuerdo Marco para la homologación de proveedores para la contratación del suministro y posterior mantenimiento de material óptico, optomecánico, de nanoposicionamiento así como pequeños láseres y sus accesorios

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pro-Lite Techonology Iberia, S. L. U.
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Álava Ingenieros, S. A.
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lasing, S. A.
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMS Techonologies, AG
Plaats: Martinsired
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: M. T. Brandao España, S. L.
Plaats: Tres Cantos
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Innova Scientific, S. L.
Plaats: Las Rozas
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 540 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019