Leveringen - 193363-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Castelldefels: Speciale optische instrumenten

2019/S 081-193363

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Fundació «Institut de Ciències Fotòniques» (ICFO)
Parc Avenida Carl Friedrich Gauss, 3
Castelldefels (Barcelona)
08860
Spanje
Contactpersoon: Rafa Giner/Sergi del Castillo
Telefoon: +34 935534153
E-mail: tenders@icfo.eu
Fax: +34 935534000
NUTS-code: ES511

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.icfo.eu/official-tenders

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Investigación

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adjudicación del Acuerdo Marco para la contratación del suministro y posterior mantenimiento de material óptico, optomecánico, de nanoposicionamiento así como pequeños láseres y sus accesorios

Referentienummer: 2018.SU.023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38636000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro y mantenimiento de material optométrico y óptico

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38636000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro y mantenimiento de material optométrico y óptico

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38636000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 241-551881

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Acuerdo Marco para la homologación de proveedores para la contratación del suministro y posterior mantenimiento de material óptico, optomecánico, de nanoposicionamiento así como pequeños láseres y sus accesorios

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
LOT-QuantumDesign, GmbH
Darmstadt
Duitsland
NUTS-code: DE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pro-Lite Techonology Iberia, S. L. U.
Barcelona
Spanje
NUTS-code: ES511
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Álava Ingenieros, S. A.
Madrid
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lasing, S. A.
Madrid
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AMS Techonologies, AG
Martinsired
Duitsland
NUTS-code: DE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
M. T. Brandao España, S. L.
Tres Cantos
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Innova Scientific, S. L.
Las Rozas
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 540 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Acuerdo Marco para la homologación de proveedores para la contratación del suministro y posterior mantenimiento de material óptico, optomecánico, de nanoposicionamiento así como pequeños láseres y sus accesorios

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pro-Lite Techonology Iberia, S. L. U.
Barcelona
Spanje
NUTS-code: ES511
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Álava Ingenieros, S. A.
Madrid
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lasing, S. A.
Madrid
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AMS Techonologies, AG
Martinsired
Duitsland
NUTS-code: DE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
M. T. Brandao España, S. L.
Tres Cantos
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Innova Scientific, S. L.
Las Rozas
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 540 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019