Leveringen - 193365-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Alicante: Meubilair

2019/S 081-193365

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dirección General de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, S. A.
S4611001A
Avenida Jean Claude Combaldieu, s/n
Alicante
03008
Spanje
Contactpersoon: Dirección General de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, S. A.
Telefoon: +34 965908090
E-mail: jabadia@sptcv.net
Fax: +34 965908091
NUTS-code: ES521

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sptcv.net

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2FGYDNfxPwp0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato de suministro y colocación de mobiliario de oficinas en los edificios destinados Distrito Digital en Alicante

Referentienummer: DD/016/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrato de suministro y colocación de mobiliario de oficinas en los edificios destinados Distrito Digital en Alicante.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 263 986.21 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521
Voornaamste plaats van uitvoering:

Alicante y Puerto Alicante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contrato de suministro y colocación de mobiliario de oficinas en los edificios destinados Distrito Digital en Alicante.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Oferta técnica 1 / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Oferta técnica 2 / Weging: 35
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DD/016/18
Benaming:

Contrato de suministro y colocación de mobiliario de oficinas en los edificios destinados Distrito Digital en Alicante

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Impacto Valencia, S. L. U.
Avenida Peris y Valero, 134
Valencia
46006
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 549.91 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 263 986.21 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38
Madrid
03008
Spanje

Internetadres: http://tribunalcontratos.gob.es

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019