Leveringen - 193366-2019

25/04/2019    S81

Hongarije-Kecskemét: Terreinwagens

2019/S 081-193366

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_31222860
Postadres: Liszt Ferenc utca 19.
Plaats: Kecskemét
NUTS-code: HU331 Bács-Kiskun
Postcode: 6000
Land: Hongarije
Contactpersoon: Gálos Anna
E-mail: titkarsag@knp.hu
Telefoon: +36 76482611
Fax: +36 76481074
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://knp.nemzetipark.gov.hu/
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

KEHOP járművek beszerzése

Referentienummer: EKR000073132019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34113300 Terreinwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

8 db terepjáró teherautó (pick up) beszerzése

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113300 Terreinwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU331 Bács-Kiskun
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

4 db terepjáró személygépkocsi beszerzése

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113300 Terreinwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU331 Bács-Kiskun
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1 db egyterű személygépjármű beszerzése

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114400 Minibusjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU331 Bács-Kiskun
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

7 db pótkocsi beszerzése

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34223300 Aanhangwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU331 Bács-Kiskun

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 024-052295

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

8 db terepjáró teherautó (pick up) beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

4 db terepjáró személygépkocsi beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

1 db egyterű személygépjármű beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

7 db pótkocsi beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019