Leveringen - 193369-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Spoorweguitrusting

2019/S 081-193369

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Q 2801660 H
C/ Hiedra, 9, edificio 23; Estación de Chamartín
Madrid
28036
Spanje
Contactpersoon: Rosa Cabrerizo Ruiz
Telefoon: +34 913007689
E-mail: rcabrerizo@adif.es
Fax: +34 913006623
NUTS-code: ES30

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.adif.es

Adres van het kopersprofiel: http://www.adif.es/es_ES/empresas_suministross/licitaciones/licitaciones.shtml

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de aparatos de vía para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Vilaseca (3 lotes)

Referentienummer: 3.18/27510.0020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34940000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de aparatos de vía para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Vilaseca (3 lotes).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 60 189 523.24 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de aparatos de vía para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Vilaseca. Lote 1: Castellbisbal-Martorell

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34940000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
Voornaamste plaats van uitvoering:

Barcelona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de aparatos de vía para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Vilaseca. Lote 1: Castellbisbal-Martorell.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL MECANISMO "CONECTAR EUROPA" (CEF)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de aparatos de vía para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Vilaseca. Lote 2: Martorell-Sant Vicenç de Calders

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34940000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
NUTS-code: ES514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Barcelona y Tarragona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de aparatos de vía para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Vilaseca. Lote 2: Martorell-Sant Vicenç de Calders.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL MECANISMO "CONECTAR EUROPA" (CEF)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de aparatos de vía para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Vilaseca. Lote 3: Sant Vicenç de Calders-Vilaseca

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34940000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tarragona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de aparatos de vía para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Vilaseca. Lote 3: Sant Vicenç de Calders-Vilaseca.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL MECANISMO "CONECTAR EUROPA" (CEF)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 153-350578
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3.18/27510.0072
Perceel nr.: 1
Benaming:

Suministro de aparatos de vía para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Vilaseca. Lote 1: Castellbisbal-Martorell

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Amurrio Ferrocarril y Equipos, S. A.
C/ Maskuribai, 10
Amurrio (Álava)
01470
Spanje
NUTS-code: ES211
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 725 156.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 655 987.85 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3.18/27510.0073
Perceel nr.: 2
Benaming:

Suministro de aparatos de vía para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Vilaseca. Lote 2: Martorell-Sant Vicenç de Calders

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Duro Felguera Rail, S. A. U.
PI Fábrica de Mieres
Mieres del Camino (Asturias)
33600
Spanje
NUTS-code: ES12
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 875 180.12 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 791 221.85 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3.18/27510.0074
Perceel nr.: 3
Benaming:

Suministro de aparatos de vía para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Vilaseca. Lote 3: Sant Vicenç de Calders-Vilaseca

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Jez Sistemas Ferroviarios, S. L.
C/ Arantzar, s/n
Llodio (Álava)
01400
Spanje
NUTS-code: ES211
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 850 968.64 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 742 313.54 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Madrid
28020
Spanje
Telefoon: +34 913491319
Fax: +34 913491441

Internetadres: www.tribunal_recursos.contratos@minhafp.es

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Subdirección de Contratación II
C/ Hiedra, 9, edificio 23; Estación de Chamartín
Madrid
28036
Spanje
Telefoon: +34 913007689
E-mail: rcabrerizo@adif.es
Fax: +34 913006623

Internetadres: www.adif.es

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019