Leveringen - 193369-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Spoorweguitrusting

2019/S 081-193369

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Q 2801660 H
C/ Hiedra, 9, edificio 23; Estación de Chamartín
Madrid
28036
Spanje
Contactpersoon: Rosa Cabrerizo Ruiz
Telefoon: +34 913007689
E-mail: rcabrerizo@adif.es
Fax: +34 913006623
NUTS-code: ES30

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.adif.es

Adres van het kopersprofiel: http://www.adif.es/es_ES/empresas_suministross/licitaciones/licitaciones.shtml

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de aparatos de vía para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Vilaseca (3 lotes)

Referentienummer: 3.18/27510.0020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34940000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 60 189 523.24 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de aparatos de vía para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Vilaseca. Lote 1: Castellbisbal-Martorell

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34940000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de aparatos de vía para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Vilaseca. Lote 2: Martorell-Sant Vicenç de Calders

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34940000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
NUTS-code: ES514
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de aparatos de vía para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Vilaseca. Lote 3: Sant Vicenç de Calders-Vilaseca

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34940000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES514

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 153-350578

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3.18/27510.0072
Perceel nr.: 1
Benaming:

Suministro de aparatos de vía para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Vilaseca. Lote 1: Castellbisbal-Martorell

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Amurrio Ferrocarril y Equipos, S. A.
C/ Maskuribai, 10
Amurrio (Álava)
01470
Spanje
NUTS-code: ES211
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 725 156.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 655 987.85 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3.18/27510.0073
Perceel nr.: 2
Benaming:

Suministro de aparatos de vía para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Vilaseca. Lote 2: Martorell-Sant Vicenç de Calders

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Duro Felguera Rail, S. A. U.
PI Fábrica de Mieres
Mieres del Camino (Asturias)
33600
Spanje
NUTS-code: ES12
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 875 180.12 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 791 221.85 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3.18/27510.0074
Perceel nr.: 3
Benaming:

Suministro de aparatos de vía para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Vilaseca. Lote 3: Sant Vicenç de Calders-Vilaseca

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Jez Sistemas Ferroviarios, S. L.
C/ Arantzar, s/n
Llodio (Álava)
01400
Spanje
NUTS-code: ES211
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 850 968.64 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 742 313.54 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019