Leveringen - 193370-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Banská Bystrica: Chromatografen

2019/S 081-193370

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
37957937
Námestie L.Svobodu 4
Banská Bystrica
974 09
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Martin Chachula
Telefoon: +421 415665268
E-mail: chachula@eurodotacie.sk
NUTS-code: SK032

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.detskanemocnica.sk

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9183

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Laboratórna a sterilizačná technika

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38432200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je nákup

— plneautomatizovný analyzátor pre skríningové vyšetrenie novorodencov [1 ks]

— centrifúga [1 ks]

— chladnička laboratórna [2 ks]

— chladnička lekárska [10 ks]

— kvapalinovaný chromatograf s hmotnostným detektorom (UHPLC/QQQ) [2 ks]

— systém na dezinfekciu vzduchu ultrafialovým žiarením, otvorený, priamy [1 komplet]

— laminárny box II. B2 triedy Biohazard s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodný odsávaním [1 ks]

— laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu [5 ks]

— plynový chromatograf s hmotnostnou detekciou (GC-MS) [1 ks]

— dezinfektor [1 ks]

— oplachovač dezinfektor podložných mís [3 ks]

— parný sterilizátor [1 ks]

— vyštikávač suchých krvných vzoriek [2 ks]

Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na 1 alebo viaceré časti predmetu zákazky.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Analyzátor

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je nákup

— plneautomatizovný analyzátor pre skríningové vyšetrenie novorodencov [1 ks]

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

NFP302020S888

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa vyžaduje vo výške 11 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Centrifúga

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je nákup

— centrifúga [1 ks]

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

NFP302020S888

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chladničky

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39711130
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je nákup

— chladnička laboratórna [2 ks]

— chladnička lekárska [10 ks]

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

NFP302020S888

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kvapalinový chromatograf

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38432200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je nákup

— kvapalinovaný chromatograf s hmotnostným detektorom (UHPLC/QQQ) [2 ks]

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

NFP302020S888

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa vyžaduje vo výške 39 500,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Systém na dezinfekciu vzduchu ultrafialovým žiarením

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39811200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je nákup

— systém na dezinfekciu vzduchu ultrafialovým žiarením, otvorený, priamy [1 komplet]

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

NFP302020S888

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa vyžaduje vo výške 1 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laminárne boxy

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39180000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je nákup

— laminárny box II. B2 triedy Biohazard s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodný odsávaním [1 ks]

— laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu [5 ks]

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

NFP302020S888

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa vyžaduje vo výške 1 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plynový chromatograf

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38432210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je nákup

— plynový chromatograf s hmotnostnou detekciou (GC-MS) [1 ks]

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

NFP302020S888

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa vyžaduje vo výške 2 500,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sterilizácia

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39330000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je nákup

— dezinfektor [1 ks]

— oplachovač dezinfektor podložných mís [3 ks]

— parný sterilizátor [1 ks]

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

NFP302020S888

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa vyžaduje vo výške 3 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vyštikávač suchých krvných vzoriek

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je nákup

— vyštikávač suchých krvných vzoriek [2 ks]

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

NFP302020S888

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa vyžaduje vo výške 1 500,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 218-498410
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Systém na dezinfekciu vzduchu ultrafialovým žiarením

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Odôvodnenie zrušenia: § 57 ods. 1 písm. b) ZVO

Komisia: RNDr. Mária Knapková, PhD.; MUDr. Miloslav Hanula, PhD.; PhDr. Zuzana Mydlová; Ing. Mária Machková

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019