Lieferungen - 193371-2019

25/04/2019    S81    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Фармацевтични продукти

2019/S 081-193371

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 000689150
Пощенски адрес: бул. „Акад Иван Евстатиев Гешов“ № 17
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: С. Колева
Електронна поща: sbalipb@abv.bg
Телефон: +359 29520076
Факс: +359 29520076

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sbalipb.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.sbalipb.bg/obshtestveni_poruchki.php

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

II.1.2)Основен CPV код
33600000 Фармацевтични продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на процедурата е доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД с оглед обезпечаване нейното нормално функциониране за 1-годишен период. Доставките ще се извършват на база периодични заявки съгласно нуждите на лечебното заведение. Настоящата поръчка е разделена на 2 обособени позиции, както следва:

— 1-ва ОП „Доставка на лекарствени продукти по приложение 2 на Позитивния лекарствен списък“,

— 2-ра ОП „Доставка на лекарствени продукти извън приложение 2 на Позитивния лекарствен списък“.

Количествата на лекарствените продукти са посочени в техническите спецификации, неразделна част от публикуваната на профила на купувача документация. Количествата са прогнозни и възложителят не се задължава да ги закупи в пълен обем, а зависят от потребностите и финансовата му обезпеченост.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на лекарствени продукти по приложение 2 на Позитивния лекарствен списък

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

„СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, София, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 17

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на доставка по тази позиция е доставка на лекарствени продукти по приложение 2 на Позитивния лекарствен списък.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на лекарствени продукти извън приложение 2 на Позитивния лекарствен списък

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

„СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, София, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 17

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на доставка по позицията са лекарствени продукти извън приложение 2 на Позитивния лекарствен списък.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

На основание чл. 110, ал. 5 във вр. с чл. 110, ал. 2, т. 4, б. „а“ от ЗОП процедурата се прекратява за номенклатурни единици с № 6, 94, 95 и 96.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 206-469652
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 1
Наименование:

Лекарствени продукти извън приложение 2 на Позитивния лекарствен списък с номенклатурни единици с № 6, 94, 95 и 96

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

По позиция 2 процедурата е прекратена на основание чл. 110, ал. 5 във връзка с чл. 110, ал. 2, т. 4, б. „а“ от ЗОП за номенклатурни единици с № 6, 94, 95 и 96.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/04/2019