Leveringen - 193373-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Plovdiv: Propaan en butaan

2019/S 081-193373

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Plovdiv
000471504
pl. „Stefan Stambolov“ No. 1
Plovdiv
4000
Bulgarije
Contactpersoon: Adelina Hasova
Telefoon: +359 32656752
E-mail: zop@plovdiv.bg
Fax: +359 32660571
NUTS-code: BG421

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.plovdiv.bg

Adres van het kopersprofiel: http://op.plovdiv.bg

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставки на пропан-бутан за автомобили чрез система на зареждане при условията на безналично картово плащане 2019—2021 г.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09122000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 45 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 027-059538

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19ДГ-452
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Лукойл-България“ ЕООД
121699202
бул. „Тодор Александров“ № 42
София
1303
Bulgarije
Telefoon: +359 29174100
E-mail: rtodorov@lukoil.bg
Fax: +359 29622208
NUTS-code: BG411

Internetadres: www.lukoil.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019