Leveringen - 193375-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Szabadbattyán: Machines voor het bewerken van kunststoffen

2019/S 081-193375

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Simon István egyéni vállalkozó
EKRSZ_60529121
Széchenyi utca 19.
Szabadbattyán
8151
Hongarije
Contactpersoon: Klér Zoltán
Telefoon: +36 22363334
E-mail: klerzoltan@simonceg.hu
Fax: +36 22363334
NUTS-code: HU211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.simonceg.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Támogatott szervezet
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gyártás és kereskedelem

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Különféle eszközök beszerzése”

Referentienummer: EKR000738622018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42994200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Különféle eszközök beszerzése

1. rész: Robotok beszerzése

2. rész: Fröccsöntőgépek beszerzése

3. rész: GOM kiértékelő szoftver beszerzése

4. rész: Optikai mérőgép beszerzése

5. rész: Temperálók beszerzése

6. rész: Központi vákuumrendszer beszerzése

7. rész: Szárítók beszerzése

8. rész: Fűtésvezérlők beszerzése

9. rész: Önjáró személyemelő beszerzése

10. rész: Érdességmérő beszerzése

11. rész: NX CAD/CAM tervezőrendszer és NX/Mach Designer beszerzése

12. rész: Vállalat irányítási rendszer beszerzése

13. rész: Liftes raktári automata beszerzése

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 588 425 428.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Robotok beszerzése

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42997300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kőszárhegy, Kandó Kálmán utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beszerzendő mennyiség

— 3 db lineáris robot/szervós engusz elszedő (kis robot)

— 4 db lineáris robot szállító szalaggal 60-80 tonnás gépekre (közepes robot)

— 6 db lineáris robot szállító szalaggal 80 tonnásnál nagyobb gépekre (nagy robot)

A gépekkel szemben támasztott műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok 3. kötete (Műszaki leírás) tartalmazza.

Kizárólag új, előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg. Nyertes ajánlattevő a jótállás időtartama alatt semmilyen, a szállított termékek üzemben tartásához szükséges költség elszámolására nem jogosult az ajánlati árában szereplő költségen felül (pld. időszakos karbantartás, kiszállás, stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a termékek teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakását, teljes körű letelepítését, szerelését, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, Ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítását (8 fő részére 2 x 8 óra időtartamban), magyar nyelvű használati utasításokat, a szállított eszközök jótállási időn belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének költségeit is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A megajánlott termék műszaki paraméterei / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.1. A fröccsöntő gép képernyőjén megjeleníthető a robot kezelő felülete [IGEN/NEM] / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.2. A közepes és a nagy robot rendelkezik + 1 db forgató tengellyel (0-90°-180°) [IGEN/NEM] / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.3. Digitális vákuum felügyelet [IGEN/NEM]) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.4. Szállítószalag vezérlés [IGEN/NEM] / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.5. A megajánlott gépek távoli karbantartása interneten keresztül is lehetséges [IGEN/NEM] / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Szerviz kiszállási idő (min. 4, max. 24 óra) [óra] / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-1.2.1-16-2017-00743

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pont a hirdetménymintára jellemző sajátosságok következtében, technikai okok miatt lett ebben a formában kitöltve. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 10 hét.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fröccsöntőgépek beszerzése

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42994200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kőszárhegy, Kandó Kálmán utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beszerzendő mennyiség

— 1 db robottal szerelt teljesen elektromos fröccsöntő gép: 100t/ 32-35 csiga

— 1 db robottal szerelt teljesen elektromos fröccsöntő gép: 100t/ 28-30 csiga

— 1 db robottal szerelt teljesen elektromos fröccsöntő gép: 100t/ 25-26 csiga

— 2 db robottal szerelt teljesen elektromos fröccsöntő gép: 100t/ 20-22 csiga

— 4 db robottal szerelt teljesen elektromos fröccsöntő gép: 100t/ 18 csiga

— 1 db robottal szerelt teljesen elektromos fröccsöntő gép: 150t

A gépekkel szemben támasztott műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok 3. kötete (Műszaki leírás) tartalmazza.

Kizárólag új, előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg. Nyertes ajánlattevő a jótállás időtartama alatt semmilyen, a szállított termékek üzemben tartásához szükséges költség elszámolására nem jogosult az ajánlati árában szereplő költségen felül (pld. időszakos karbantartás, kiszállás, stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a termékek teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakását, teljes körű letelepítését, szerelését, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, Ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítását (8 fő részére 2 x 8 óra időtartamban), magyar nyelvű használati utasításokat, a szállított eszközök jótállási időn belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének költségeit is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A megajánlott termék műszaki paraméterei / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.1. Utólagos záróerő növelés biztosított [IGEN/NEM] / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.2. A gép működtetés teljesen elektromos szervo motoros meghajtású és hidraulika olaj mentes [IGEN/NEM] / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.3. Pillanatnyi áramszünet alatti folyamatos működés: min 1 sec [IGEN/NEM] / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Szerviz kiszállási idő (min. 4, max. 24 óra) [óra] / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-1.2.1-16-2017-00743

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pont a hirdetménymintára jellemző sajátosságok következtében, technikai okok miatt lett ebben a formában kitöltve. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 20 hét.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

GOM kiértékelő szoftver beszerzése

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kőszárhegy, Kandó Kálmán utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beszerzendő mennyiség: 1 db

A beszerezni kívánt full GOM Inspect szoftver egy olyan rendszerintegráció része, amely az eddig használt infrastruktúrára épülve, azt kiegészítve innovatív módon segíti ajánlatkérő meglévő eszközparkját. Ajánlatkérő a meglévő Gom Atos rendszert szeretné ezzel a szoftverrel bővíteni. A tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen beszerezni kívánt szoftvernek ezen eszközbe/rendszerbe integrálhatónak kell lennie. Az integrációt a nyertes ajánlattevőnek kell elvégeznie. Szükséges, hogy a rendszer zavartalan működésű legyen.

A teljes rendszerintegráció feladatai/feltételei:

— G3D kiterjesztésű modell felismerése

— G3D kiterjesztésű modell illesztése CAD modellhez

— modell koordináta rendszerbe illesztése geometriai elemekkel

— geometriai elemek 2D-s analízise

— felületek 3D-s elemzése

— mérési feladatok elvégzése az illesztett modellen

— többszörös értékelés: statisztikai folyamat elemzés

— mérési jegyzőkönyv készítése színtérképes modellel

További elvárások:

— magyar nyelvű szerviz

— a jótállási időszakon (értékelési szempont) belül külön díjazás nélkül magyar nyelvű helpdesk (telefon, email, távoli asztal kapcsolat) biztosítása munkanapokon

— a szoftver használatáról 2 napos oktatás Vevő telephelyén (8 fő részére 2 x 8 óra időtartamban)

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Szerviz kiszállási idő (min. 4, max. 24 óra) [óra] / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Jótállás időtartama (min. 24, max 48 hónap) [hónap] / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-1.2.1-16-2017-00743

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pont a hirdetménymintára jellemző sajátosságok következtében, technikai okok miatt lett ebben a formában kitöltve. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 10 hét.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Optikai mérőgép beszerzése

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48313100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kőszárhegy, Kandó Kálmán utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beszerzendő mennyiség: 1 db

Optikai mérőgép

Vizsgált paraméter Követelmény

Megvilágítás minimum 3 gyűrűs LED körfény

Mozgató rendszer kézi mozgatás, vagy szervómotor

Pontosság min. 1.0 μm

Mérési tartományt x-y-z min.150 x 100 x 150 mm

Szerviz magyar nyelvű szerviz támogatás

Munkaasztal terhelhetősége legalább 10 kg

Garancia 24 hónap

Tanúsítvány CE

Kizárólag új, előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg. Nyertes ajánlattevő a jótállás időtartama alatt semmilyen, a szállított termékek üzemben tartásához szükséges költség elszámolására nem jogosult az ajánlati árában szereplő költségen felül (pld. időszakos karbantartás, kiszállás, stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a termékek teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakását, teljes körű letelepítését, szerelését, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, Ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítását(8 fő részére 2 x 8 óra időtartamban), magyar nyelvű használati utasításokat, a szállított eszközök jótállási időn belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének költségeit is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A megajánlott termék műszaki paraméterei / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.1. Megvilágítás 5 gyűrűs LED körfény [IGEN/NEM] / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.2. Kézi mozgatás [IGEN/NEM] / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.3. Inspec szoftver alkalmazása [IGEN/NEM] / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.4. Üzemi körülmények között is használható [IGEN/NEM] / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Szerviz kiszállási idő (min. 4, max. 24 óra) [óra] / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-1.2.1-16-2017-00743

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pont a hirdetménymintára jellemző sajátosságok következtében, technikai okok miatt lett ebben a formában kitöltve. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 10 hét.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Temperálók beszerzése

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42994200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kőszárhegy, Kandó Kálmán utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beszerzendő mennyiség

— 10 db hűtő temperáló

— 34 db standard fröccsöntő szerszámtemperáló készülék

— 6 db nagy teljesítményű standard fröccsöntő szerszámtemperáló készülék

A gépekkel szemben támasztott műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok 3. kötete (Műszaki leírás) tartalmazza.

Kizárólag új, előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg. Nyertes ajánlattevő a jótállás időtartama alatt semmilyen, a szállított termékek üzemben tartásához szükséges költség elszámolására nem jogosult az ajánlati árában szereplő költségen felül (pld. időszakos karbantartás, kiszállás, stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a termékek teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakását, teljes körű letelepítését, szerelését, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, Ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítását(8 fő részére 2 x 8 óra időtartamban), magyar nyelvű használati utasításokat, a szállított eszközök jótállási időn belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének költségeit is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A megajánlott termék műszaki paraméterei / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.1. Beépített áramlásmérő digitális [IGEN/NEM] / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.2. A hűtő temperáló gépek (10 db) hűtő teljesítménye (3kW-160kW) [kW] / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.3. A standard szerszámtemperáló gépek (34 db) hűtő teljesítménye (20kW-160kW) [kW] / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.4. A nagy teljesítményű szerszámtemperáló gépek (6 db) hűtő teljesítménye (30kW-160kW) [kW] / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.5. A hűtő temperáló gépek (10 db) fűtési teljesítménye (2kW-9kW) [kW] / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.6. A standard szerszámtemperáló gépek (34 db) fűtő teljesítménye (6kW-16kW) [kW] / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.7. A nagy teljesítményű szerszámtemperáló gépek (6 db) fűtő teljesítménye (10kW-32kW) [kW] / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.8. A hűtő temperáló gépek (10 db) szivattyú teljesítménye (20 l/perc-120 l/perc) [kW] / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.9. A standard szerszámtemperáló gépek (34 db) szivattyú teljesítménye (40 l/perc-120 l/perc) [l/perc] / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.10. A nagy teljesítményű szerszámtemperáló gépek (6 db) szivattyú teljesítménye (70 l/perc-120 l/perc) [l/perc] / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Szerviz kiszállási idő (min. 4, max. 24 óra) [óra] / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-1.2.1-16-2017-00743

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pont a hirdetménymintára jellemző sajátosságok következtében, technikai okok miatt lett ebben a formában kitöltve. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 10 hét.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Központi vákuumrendszer beszerzése

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42994200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kőszárhegy, Kandó Kálmán utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Meglévő rendszer jellemzői

— 3 vákuum kör, biztonsági szeleppel

— 3 vákuum kör szolgálja ki a 4 felszívó kört

— 3 PLC kontroller vezérli a 4 felszívó kör működését a régi (jelenlegi) szoftver verzióban

— 3 szállító kör egyidejű párhuzamos használata

— Maximum 70 feltöltési pont (régi szoftver verzió nem kezel többet)

Az új rendszerre vonatkozó részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok 3. kötete (Műszaki leírás) tartalmazza.

Kizárólag új, előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg. Nyertes ajánlattevő a jótállás időtartama alatt semmilyen, a szállított termékek üzemben tartásához szükséges költség elszámolására nem jogosult az ajánlati árában szereplő költségen felül (pld. időszakos karbantartás, kiszállás, stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a termékek teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakását, teljes körű letelepítését, szerelését, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, Ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítását(8 fő részére 2 x 8 óra időtartamban), magyar nyelvű használati utasításokat, a szállított eszközök jótállási időn belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének költségeit is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Szerviz kiszállási idő (min. 4, max. 24 óra) [óra] / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Jótállás időtartama (min. 24, max 48 hónap) [hónap] / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-1.2.1-16-2017-00743

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pont a hirdetménymintára jellemző sajátosságok következtében, technikai okok miatt lett ebben a formában kitöltve. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 10 hét.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szárítók beszerzése

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42994200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kőszárhegy, Kandó Kálmán utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beszerzendő mennyiség

— 8 db kis méretű szárazlevegős szárító

— 10 db közepes méretű szárazlevegős szárító

— 1 db nagy méretű szárazlevegős szárító

A gépekkel szemben támasztott műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok 3. kötete (Műszaki leírás) tartalmazza.

Kizárólag új, előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg. Nyertes ajánlattevő a jótállás időtartama alatt semmilyen, a szállított termékek üzemben tartásához szükséges költség elszámolására nem jogosult az ajánlati árában szereplő költségen felül (pld. időszakos karbantartás, kiszállás, stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a termékek teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakását, teljes körű letelepítését, szerelését, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, Ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítását(8 fő részére 2 x 8 óra időtartamban), magyar nyelvű használati utasításokat, a szállított eszközök jótállási időn belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének költségeit is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A megajánlott termék műszaki paraméterei / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.1. Változtatható levegőszállítás [IGEN/NEM] / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.2. Szárítótölcsérenként kiépített független alapanyagfűtés [IGEN/NEM] / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.3. Elérhető harmatpont [(-)40°C - (-)75°C)] [°C] / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.4. A kis méretű gépek levegőszállítási teljesítménye (30 m3/óra-75 m3/óra) [m3/óra] / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.5. A közepes méretű gépek levegőszállítási teljesítménye (30 m3/óra-90 m3/óra) [m3/óra] / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.6. A nagy méretű gépek levegőszállítási teljesítménye (50 m3/óra-90m3/óra) [m3/óra] / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.7. A kis méretű gépek fűtési teljesítménye (1,5 kW - 12 kW) [kW] / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.8. A közepes méretű gépek fűtési teljesítménye(1,5 kW - 12 kW) [kW] / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.9. A nagy méretű gépek fűtési teljesítménye(1,5 kW - 12 kW) [kW] / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Szerviz kiszállási idő (min. 4, max. 24 óra) [óra] / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-1.2.1-16-2017-00743

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pont a hirdetménymintára jellemző sajátosságok következtében, technikai okok miatt lett ebben a formában kitöltve. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 10 hét.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fűtésvezérlők beszerzése

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42994200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kőszárhegy, Kandó Kálmán utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beszerzendő mennyiség

— 5 db 8 zónás szerszám fűtés szabályozó készülék

— 10 db 12 zónás szerszám fűtés szabályozó készülék

— 1 db 16 zónás szerszám fűtés szabályozó készülék

A gépekkel szemben támasztott műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok 3. kötete (Műszaki leírás) tartalmazza.

Kizárólag új, előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg. Nyertes ajánlattevő a jótállás időtartama alatt semmilyen, a szállított termékek üzemben tartásához szükséges költség elszámolására nem jogosult az ajánlati árában szereplő költségen felül (pld. időszakos karbantartás, kiszállás, stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a termékek teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakását, teljes körű letelepítését, szerelését, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, Ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítását(8 fő részére 2 x 8 óra időtartamban), magyar nyelvű használati utasításokat, a szállított eszközök jótállási időn belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének költségeit is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A megajánlott termék műszaki paraméterei / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.1. Kijelző az összes zóna egyidejű megjelenítéséhez [IGEN/NEM] / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.2. Diagnózisprogram a forrócsatorna rendszer ellenőrzéséhez: Fűtőkörök, hő érzékelők, bekötési sorrend helyesség, zárlat ellenőrzés [IGEN/NEM] / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.3. Fröccsgéppel történő összeköttetés lehetősége (fröccsgépről vezérlés) [IGEN/NEM] / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.4. Alternatív zóna megadási lehetőség (hő érzékelő hiba esetén az alternatív zóna vezérli az adott zónát.) [IGEN/NEM] / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.5. Fűtésteljesítmény/felvétel kijelzése (%-osan és Amper) [IGEN/NEM] / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Szerviz kiszállási idő (min. 4, max. 24 óra) [óra] / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-1.2.1-16-2017-00743

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pont a hirdetménymintára jellemző sajátosságok következtében, technikai okok miatt lett ebben a formában kitöltve. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 6 hét.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Önjáró személyemelő beszerzése

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42415100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kőszárhegy, Kandó Kálmán utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beszerzendő mennyiség: 1 db

A géppel szemben támasztott műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok 3. kötete (Műszaki leírás) tartalmazza.

Kizárólag új, előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg. Nyertes ajánlattevő a jótállás időtartama alatt semmilyen, a szállított termékek üzemben tartásához szükséges költség elszámolására nem jogosult az ajánlati árában szereplő költségen felül (pld. időszakos karbantartás, kiszállás, stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a termékek teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakását, teljes körű letelepítését, szerelését, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, Ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítását(8 fő részére 2 x 8 óra időtartamban), magyar nyelvű használati utasításokat, a szállított eszközök jótállási időn belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének költségeit is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A megajánlott termék műszaki paraméterei / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.1. Negatív működésű elektromágneses rögzítő fék, elektromos oldású [IGEN/NEM] / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Szerviz kiszállási idő (min. 4, max. 24 óra) [óra] / Weging: 5
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-1.2.1-16-2017-00743

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pont a hirdetménymintára jellemző sajátosságok következtében, technikai okok miatt lett ebben a formában kitöltve. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 10 hét.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Érdességmérő beszerzése

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42994200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kőszárhegy, Kandó Kálmán utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beszerzendő mennyiség: 1 db

Érdesség mérő

Vizsgált paraméter Követelmény

Mérési tartomány (elmozduás) min. 50 mm

Mérési sebesség max. 0,35 mm/sec

Memoria Az adatok tárolhatók legyenek, bővíthető eszközön

Mérési biztonság automatikus 0 pont beállítás

Munkafelület anyaga gránit

Munkafelület mérete min 400 x 250 x 500 mm

Nyomtatási lehetőség beépített nyomtató

Szerviz magyar nyelvű szerviz támogatás

Hordozhatóság hordozható

Rögzítés munkalaphoz rögzített

Garancia 12 hónap

Tanúsítvány CE

Kizárólag új, előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg. Nyertes ajánlattevő a jótállás időtartama alatt semmilyen, a szállított termékek üzemben tartásához szükséges költség elszámolására nem jogosult az ajánlati árában szereplő költségen felül (pld. időszakos karbantartás, kiszállás, stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a termékek teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakását, teljes körű letelepítését, szerelését, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, Ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítását(8 fő részére 2 x 8 óra időtartamban), magyar nyelvű használati utasításokat, a szállított eszközök jótállási időn belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének költségeit is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A megajánlott termék műszaki paraméterei / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.1. Dönthető mérőfej [IGEN/NEM] / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.2. Digitális szintezés [IGEN/NEM] / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.3. Grafikus kiértékelés [IGEN/NEM] / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Szerviz kiszállási idő (min. 4, max. 24 óra) [óra] / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-1.2.1-16-2017-00743

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pont a hirdetménymintára jellemző sajátosságok következtében, technikai okok miatt lett ebben a formában kitöltve. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 10 hét.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NX CAD/CAM tervezőrendszer és NX/Mach Designer bes

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kőszárhegy, Kandó Kálmán utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beszerzendő mennyiség:

— 3 db: NX10101 - NX Mach Designer CAD (számítógéppel történő 2D és 3D-s gépészeti tervező program)

— 1 db: NX12450 - NX CAD/CAM 3 (CAM program készít a 3D testmodellekből marási, megmunkálási programot a maró illetve más megmunkáló gépekre)

CAD és CAD-CAM 3D-s Tervező rendszer

Ajánlatkérőnél jelenleg 1 db Unigraphics NX 12 Cad és lebegő licence-es CAM állomás, és 1 db CAD-CAM Unigraphics NX12 munka állómás üzemel (fix géphez kötött verzió). Ajánlatkérő a meglévő kapacitásait szeretné bővíteni 3 db CAD és 1 db CAD-CAM (ami egy CAD programból, és egy CAM programból áll) szoftverrel.

A megnevezett termékek „dobozos” szoftverek amit az ajánlatkérő által használt forgácsoló gépekkel (DMG Mori 50 ECO mill típusú marógépre, Heidenhein TNC620 vezérlő, és First MCV 300 marógép Fanuc „0” vezérlő) egyedileg szükséges összehangolni (posztprocesszálni).

Az Unigraphics program alkalmazását az indokolja, hogy a meglévő rendszer által létrehozott struktúrákat (tervezési fákat) csak ugyanazon programok tudják zökkenőmentesen használni. Tapasztalatunk alapján eltérő tervező program alkalmazása, megzavarhatja, felbonthatja a logikai láncolatot, és felhasználási, akár forgácsoló gépeknél felületi hibákat is okozhat az alkatrészeknél az esetenkénti szétesett felület.

Tervezői szempontból is előnyösebb (akár több óra nyereséget is jelenthet), ha a módosítást olyan programban végezzük, amiben az eredeti file készült, mert így nem kell az egész alkatrészt újratervezni, a tervezés lépéseit lépésről lépésre regisztrálja a program és csak az adott méretet, vagy szakaszt kell módosítani a saját programjával a tervezőnek. (Egy másik programnál ezeket a lépéseket már nem látva újra szükséges rajzolni az alkatrészt elejétől fogva.)

A szerződés tárgya: a Vevő működését támogató 3 db CAD és 1 db CAD-CAM tervező szoftver szállítása, a Vevő által használt forgácsoló gépekkel történő összehangolása (posztprocesszálás), telepítése, testre szabása, oktatása, továbbá az átadást követően, termék támogatás, és a jótállás időszakában a rendszer karbantartása, jogszabály és verziókövetés, valamint az üzemeltetés támogatása.

Termék támogatás: 12 hónap

Jótállás: 12 hónap

További elvárások:

— a jótállási időszakon (12 hónap) belül külön díjazás nélkül magyar nyelvű Help Desk,(telefon, email, távoli asztal kapcsolat) biztosítása munkanapokon

— az esetleges problémák megoldásához, tervezési tanácsadás, támogatás,

— a szoftver használatáról 2 napos oktatás Vevő telephelyén (8 fő részére 2 x 8 óra időtartamban)

— szállítási határidő: max. 6 hét

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Szerviz kiszállási idő (min. 4, max. 24 óra) [óra] / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Jótállás időtartama (min. 24, max 48 hónap) [hónap] / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-1.2.1-16-2017-00743

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pont a hirdetménymintára jellemző sajátosságok következtében, technikai okok miatt lett ebben a formában kitöltve. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 6 hét.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalat irányítási rendszer beszerzése

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42961000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kőszárhegy, Kandó Kálmán utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beszerzendő mennyiség: 1 db

A szerződés tárgya: a Vevő működését támogató integrált vállalatirányítási rendszer - a továbbiakban: vállalatirányítási rendszer - szállítása, telepítése, testre szabása, beüzemelése, oktatása, szoftver licencek szállítása, továbbá a rendszer átadását követően, termék támogatás, és a jótállás időszakában a rendszer karbantartása, jogszabály és verziókövetés, valamint az üzemeltetés támogatása.

Termék támogatás: 12 hónap

Jótállás: 12 hónap

A vállalatirányítási rendszerrel szemben támasztott műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok 3. kötete (Műszaki leírás) tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A megajánlott termék műszaki paraméterei / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.1. Felhasználói jogosultságok kezelése active directory-n keresztül [IGEN/NEM] / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.2. A meglevő funkciók módosítása (forráskódhoz való hozzáférés) biztosított, az egyedi fejlesztések házon belüli megvalósításához [IGEN/NEM] / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.3. A már meglevő belső fejlesztésű programok számára biztosított a korlátlan (teljes körű írás és olvasás) hozzáférés a program adatbázisához [IGEN/NEM] / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.4. Konkurens user kezelés [IGEN/NEM] / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.5. Készletkezelés: a cikkhez tartozó a készletre vonatkozó rajzszáma alapján [IGEN/NEM] / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.6. Önköltség számítás: A tényleges önköltségi ár cikktörzsben történő kimutatása az előkalkuláció költség nemeinek és az utókalkulációk költség nemeinek összehasonlítása lehetséges [IGEN/NEM] / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.7. Okos telefonon futtathatóság, kamerán keresztüli vonalkód olvasással [IGEN/NEM] / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Szerviz kiszállási idő (min. 4, max. 24 óra) [óra] / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-1.2.1-16-2017-00743

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pont a hirdetménymintára jellemző sajátosságok következtében, technikai okok miatt lett ebben a formában kitöltve. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 7 hónap.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Liftes raktári automata beszerzése

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42965100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kőszárhegy, Kandó Kálmán utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beszerzendő mennyiség: 1 db

A műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok 3. kötete (Műszaki leírás) tartalmazza.

Kizárólag új, előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg. Nyertes ajánlattevő a jótállás időtartama alatt semmilyen, a szállított termékek üzemben tartásához szükséges költség elszámolására nem jogosult az ajánlati árában szereplő költségen felül (pld. időszakos karbantartás, kiszállás, stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a termékek teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakását, teljes körű letelepítését, szerelését, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, Ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítását(8 fő részére 2 x 8 óra időtartamban), magyar nyelvű használati utasításokat, a szállított eszközök jótállási időn belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének költségeit is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A megajánlott termék műszaki paraméterei / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.1. Raktár menedzsment [IGEN/NEM] / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.2. Világítás, jelzőfények [IGEN/NEM] / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.3. WEB alapú működtetés [IGEN/NEM] / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Szerviz kiszállási idő (min. 4, max. 24 óra) [óra] / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-1.2.1-16-2017-00743

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pont a hirdetménymintára jellemző sajátosságok következtében, technikai okok miatt lett ebben a formában kitöltve. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 120 naptári nap.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 191-431414
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Robotok beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sepro Robotique S.A.S
EKRSZ_24763921
Rue Henry Bessemer
La Roche sur Yon
85003
Frankrijk
Telefoon: +36 303001219
E-mail: csjozan@sepro-group.com
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 78 323 257.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 51 666 656.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Fröccsöntőgépek beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
FANUC Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_76610794
Torbágy Utca 20.
Törkbálint
2045
Hongarije
Telefoon: +36 709058484
E-mail: david.pinter@fanuc.eu
NUTS-code: HU120
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 397 739 560.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 372 235 281.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 3
Benaming:

GOM kiértékelő szoftver beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
R-Design Studio Mérnök Iroda Kft.
EKRSZ_23492141
Györök 19.
Budapest
1113
Hongarije
Telefoon: +36 13651089
E-mail: szasz.j.m@r-design.hu
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 896 734.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 858 360.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 4
Benaming:

Optikai mérőgép beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 5
Benaming:

Temperálók beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tool-Temp Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_42193386
Paulini Béla Utca 11
Csákvár
8083
Hongarije
Telefoon: +36 22300224
E-mail: info@purchasing-office.hu
Fax: +36 22300224
NUTS-code: HU
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 271 342.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 454 404.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 6
Benaming:

Központi vákuumrendszer beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 7
Benaming:

Szárítók beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dräger Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
EKRSZ_66923587
Alsóhegy u. 34
Budapest
1118
Hongarije
Telefoon: +36 12790420
E-mail: info@draeger-h.hu
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 57 241 397.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 403 710.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 8
Benaming:

Fűtésvezérlők beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 9
Benaming:

Önjáró személyemelő beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Verbis Kereskedő és Szolgáltató Kft.
EKRSZ_29967780
Mélyfúró Utca 2/E.
Budapest
1151
Hongarije
Telefoon: +36 309846156
E-mail: s.veres@verbis.hu
Fax: +36 13066133
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 276 080.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 150 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 10
Benaming:

Érdességmérő beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BRW Tools Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_67003970
Andrássy Út 121
Budapest
1062
Hongarije
Telefoon: +36 707736366
E-mail: info@brwtools.hu
NUTS-code: HU
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 901 687.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 077 042.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 11
Benaming:

NX CAD/CAM tervezőrendszer és NX/Mach Designer bes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GraphIT Kft.
EKRSZ_79824853
Medve Utca 17.
Budapest
1027
Hongarije
Telefoon: +36 14369600
E-mail: edina.reiszner@graphit.hu
Fax: +36 14369606
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 445 883.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 450 969.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 12
Benaming:

Vállalat irányítási rendszer beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Corvex Üzleti Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_33085544
Hanfland Körút 21
Csobánka
2014
Hongarije
Telefoon: +36 706010920
E-mail: szabolcs.gulyas@corvex.hu
NUTS-code: HU120
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 943 002.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 53 129 006.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

12-Vállalat irányítási rendszer beszerzése: vonalkódos raktári rendszer

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 13
Benaming:

Liftes raktári automata beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A rész neve és száma: Robotok beszerzése 1

Ajánlattevő neve: Grip-Plast Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8000 Székesfehérvár Ikva Utca 7.

Adószáma: 23126772207

Ajánlattevő neve: Sepro Robotique S.A.S

Székhelye: 85003 La Roche sur Yon Rue Henry Bessemer

Adószáma: FR31399308428

A rész neve és száma: Fröccsöntőgépek beszerzése 2

Ajánlattevő neve: Sumitomo(SHI) Demag Plastics Machinery Hungaria Kft

Székhelye: 2045 Törökbálint FSD Park 2. Fsz. 2

Adószáma: 25386910213

Ajánlattevő neve: FANUC Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2045 Törkbálint Torbágy Utca 20.

Adószáma: 13771539213

A rész neve és száma: GOM kiértékelő szoftver beszerzése 3

Ajánlattevő neve: R-Design Studio Mérnök Iroda Kft.

Székhelye: 1113 Budapest Györök 19.

Adószáma: 13662091243

A rész neve és száma: Optikai mérőgép beszerzése 4 - Érvénytelen

Ajánlattevő neve: Median L+G Méréstechnikai Kft

Székhelye: 1035 Budapest Szél Utca 19

Adószáma: 25577071241

Az érvénytelenség indoka:Beérkezés időpontja: 2018.11.08 10:07:16 A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlat

Érvénytelen, ha azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be. A tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 2018. november 08. napján 10:00 órakor lejárt. A Median L+G Méréstechnikai Kft. ajánlata az ajánlattételi határidő lejártát követően 2018.11.08 10:07:16-kor került benyújtásra. Fentiekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen.

A rész neve és száma: Temperálók beszerzése 5

Ajánlattevő neve: Tool-Temp Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8083 Csákvár Paulini Béla Utca 11

Adószáma: 13715333207

Ajánlattevő neve: Prim-Plast Kft

Székhelye: 1028 Budapest Kisgazda Utca 19

Adószáma: 10894741241

A rész neve és száma: Központi vákuumrendszer beszerzése 6 - Eredménytelen

Az eredménytelenség indoka: Az ajánlattételi határidő lejártáig nem nyújtottak be ajánlatot, így az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen.

A rész neve és száma: Szárítók beszerzése 7

Ajánlattevő neve: Wittmann Battenfeld Kft

Székhelye: 2040 Budaörs Gyár Utca 2

Adószáma: 25167548113

Ajánlattevő neve: Prim-Plast Kft

Székhelye: 1028 Budapest Kisgazda Utca 19

Adószáma: 10894741241

Ajánlattevő neve: Dräger Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Székhelye: 1118 Budapest Alsóhegy u. 34

Adószáma: 10262654243

A rész neve és száma: Fűtésvezérlők beszerzése 8 - Eredménytelen

Az eredménytelenség indoka: Az ajánlattételi határidő lejártáig nem nyújtottak be ajánlatot, így az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen.

A rész neve és száma: Önjáró személyemelő beszerzése 9

Ajánlattevő neve: Verbis Kereskedő és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1151 Budapest Mélyfúró Utca 2/E.

Adószáma: 11057123242

A rész neve és száma: Érdességmérő beszerzése 10

Ajánlattevő neve: Rother Metal Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9028 Győr Régi Veszprémi út 7

Adószáma: 11761840208

Ajánlattevő neve: Kozma Műszaki Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 9700 Szombathely Kötő Utca 30

Adószáma: 11318947218

Ajánlattevő neve: BRW Tools Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1062 Budapest Andrássy Út 121

Adószáma: 12550904242

A rész neve és száma: NX CAD/CAM tervezőrendszer és NX/Mach Designer bes 11

Ajánlattevő neve: GraphIT Kft.

Székhelye: 1027 Budapest Medve Utca 17.

Adószáma: 12273227241

A rész neve és száma: Vállalat irányítási rendszer beszerzése 12

Ajánlattevő neve: Corvex Üzleti Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 2014 Csobánka Hanfland Körút 21

Adószáma: 12255764213

Alvállalkozó neve: L-mobile Hungary Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Alvállalkozó székhelye: 2330 Dunaharaszti, Rónai György utca 23

Alvállalkozó adószáma: 13686660213

A rész neve és száma: Liftes raktári automata beszerzése 13 - Eredménytelen

Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019