Leveringen - 193376-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Athene: Broodbloem

2019/S 081-193376

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Geniko Epiteleio Naytikoy - Promitheytikos Organismos Naytikoy - Tmima Efodiasmoy Monadon P.N.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ
Iera Odos 102A
Athina
104 47
Griekenland
Contactpersoon: Ypoploiarchos (O) F. Roysi P.N.
Telefoon: +30 2103484259
E-mail: promithion.pon@gmail.com
Fax: +30 2103423179
NUTS-code: EL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hellenicnavy.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή σε αλεύρι τύπου 70 % — 14/18.

Referentienummer: ΑΔ Φ.604.3/14/2/18/Σ.1278//09-10-18/ΠΟΝ (Α/Α Συστήματος 65776 και Αριθ. Διακήρυξης 14/18)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15612120
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Αλεύρι τύπου 70 % — 14/18.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 269 250.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Σύμβαση προμήθειας σε αλεύρι τύπου 70 %.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 202-460860
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 104/19
Benaming:

Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή σε αλεύρι τύπου 70 % — 14/18.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Μύλοι Παπαφίλη Α.Ε.
Αθήνα
Griekenland
NUTS-code: EL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 270 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 269 250.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Όλα τα έγγραφα των εταιρειών πρέπει να είναι στην Ελληνική.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Αθήνα
Griekenland

Internetadres: www.eprocurement.gov.gr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού - Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού - Διεύθυνση Εφοδιασμού Μονάδων Π.Ν. - Τμήμα Εφοδιασμού Ειδών Τροφοδοσίας
Αθήνα
Griekenland
Telefoon: +30 2103484259
E-mail: promithion.pon@gmail.com
Fax: +30 2103423179
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού - Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού - Διεύθυνση Εφοδιασμού Μονάδων Π.Ν. - Τμήμα Εφοδιασμού Ειδών Τροφοδοσίας
Αθήνα
Griekenland
Telefoon: +30 2132141216

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019