Leveringen - 193377-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-La Coruña: Drukkerij- en aanverwante diensten

2019/S 081-193377

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ayuntamiento de A Coruña
P1503000J
Plaza de María Pita, 1
A Coruña
15001
Spanje
Contactpersoon: Servicio de Contratación
Telefoon: +34 981184219
E-mail: contratacion@coruna.es
Fax: +34 981184271
NUTS-code: ES111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.coruna.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Arrendamiento de un sistema integral de gestión de impresión con pago por copia para el Ayuntamiento de A Coruña

Referentienummer: S-6/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79800000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Arrendamiento de un sistema integral de gestión de impresión con pago por copia para el Ayuntamiento de A Coruña.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 869 421.49 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES111
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Arrendamiento de un sistema integral de gestión de impresión con pago por copia para el Ayuntamiento de A Coruña.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas de los equipos ofertados / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: «Software» y servicios de la gestión de la impresión / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Mejor oferta económica / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 150-311387
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Arrendamiento de un sistema integral de gestión de impresión con pago por copia para el Ayuntamiento de A Coruña

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ricoh España, S. L. U.
C/ Gambrinus, 7, 2º L
A Coruña
15008
Spanje
NUTS-code: ES111
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 869 421.49 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia
Rúa Raxeira, 52, 2º
Santiago de Compostela
15781
Spanje
Telefoon: +34 881995481
E-mail: tacgal@xunta.gal
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019