Leveringen - 193378-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Meppen: Brandbluswagens

2019/S 081-193378

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Meppen
Markt 43
Meppen
49716
Duitsland
Contactpersoon: Daniel Jansen
Telefoon: +49 5931 / 153-190
E-mail: d.jansen@meppen.de
Fax: +49 5931 / 153-253
NUTS-code: DE949

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.meppen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung von 3 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen (HLF) für die Feuerwehr Meppen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ausgeschrieben werden die Leistungen zur Fahrgestellbeschaffung, Aufbauherstellung und Beladungslieferung für 3 Hilfelesitungslöschgruppenfahrzeuge für die Feuerwehr der Stadt Meppen

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 464 843.69 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestellbeschaffung und Aufbauherstellung

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE949
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von 3 LKW mit Feuerwehrtechnischen Aufbau gemäß DIN HLF

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität und Nutzwert / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Querschnittskreterien / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sind in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lieferung von Feuerwehrtechnischer Beladung

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE949
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung der Feuerwehrtechnischen Beladungsgegenstände für 3 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sind in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 232-529671
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lieferung der Beladungsgegenstände

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Domeyer GmbH & Co.KG
Bremen
Duitsland
NUTS-code: DE50
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 252 200.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Aufbauherstellung und Fahrgestelllieferung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Josef Lentner GmbH
Hohenlinden
Duitsland
NUTS-code: DE21
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 212 643.69 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Als Form der Aufklärung des Angebotsinhalts wird eine Vergleichsvorführung stattfinden. Alle zugelassenen Bieter erhalten hierzu eine Einladung nach dem Eröffnungstermin.

Das Datum der Vergleichsvorführung ist der 24.1.2019 am Feuerwehrhaus Meppen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechnungsprüfungsamt Stadt Meppen
Markt 43
Meppen
49716
Duitsland
Telefoon: +49 59311530

Internetadres: www.meppen.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung — Vergabekammer Niedersachsen
Lüneburg
Duitsland
E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Fax: +49 4131152943
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019