Leveringen - 193380-2019

25/04/2019    S81

Spanje-Barakaldo: Medische verbruiksartikelen

2019/S 081-193380

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea Enkarterri Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
Postadres: Plaza de Cruces, s/n
Plaats: Barakaldo
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Postcode: 48903
Land: Spanje
Contactpersoon: Servicio de Contratación Administrativa, Hospital de Cruces
E-mail: contratacion.osieecruces@osakidetza.eus
Telefoon: +49 946006161
Fax: +49 946006136

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.osakidetza.euskadi.net

Adres van het kopersprofiel: www.osakidetza.euskadi.net

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de sistemas de seguridad para la administración de cistostáticos — Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea Enkarterri Cruces

Referentienummer: G/110/20/1/1634/O661/0000/112018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de sistemas de seguridad para la administración de citostáticos.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 175 455.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
NUTS-code: ES213 Bizkaia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de sistemas de seguridad para la administración de citostáticos.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas / Weging: 48
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios ambientales / Weging: 2
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 233-531921
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ICU Medical, Productos Farmacéuticos y Hospitalarios
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES30 Comunidad de Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 175 455.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 175 455.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Órgano Administrativo de Resolución de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Plaats: Vitoria-Gasteiz
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019