Leveringen - 193380-2019

25/04/2019    S81

Spanje-Barakaldo: Medische verbruiksartikelen

2019/S 081-193380

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea Enkarterri Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
Postadres: Plaza de Cruces, s/n
Plaats: Barakaldo
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Postcode: 48903
Land: Spanje
Contactpersoon: Servicio de Contratación Administrativa, Hospital de Cruces
E-mail: contratacion.osieecruces@osakidetza.eus
Telefoon: +49 946006161
Fax: +49 946006136

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.osakidetza.euskadi.net

Adres van het kopersprofiel: www.osakidetza.euskadi.net

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de sistemas de seguridad para la administración de cistostáticos — Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea Enkarterri Cruces

Referentienummer: G/110/20/1/1634/O661/0000/112018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 175 455.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
NUTS-code: ES213 Bizkaia

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 233-531921

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ICU Medical, Productos Farmacéuticos y Hospitalarios
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES30 Comunidad de Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 175 455.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 175 455.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019