Leveringen - 193380-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Barakaldo: Medische verbruiksartikelen

2019/S 081-193380

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea Enkarterri Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
Plaza de Cruces, s/n
Barakaldo
48903
Spanje
Contactpersoon: Servicio de Contratación Administrativa, Hospital de Cruces
Telefoon: +49 946006161
E-mail: contratacion.osieecruces@osakidetza.eus
Fax: +49 946006136
NUTS-code: ES213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.osakidetza.euskadi.net

Adres van het kopersprofiel: www.osakidetza.euskadi.net

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de sistemas de seguridad para la administración de cistostáticos — Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea Enkarterri Cruces

Referentienummer: G/110/20/1/1634/O661/0000/112018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 175 455.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES
NUTS-code: ES213

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 233-531921

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ICU Medical, Productos Farmacéuticos y Hospitalarios
Madrid
Spanje
NUTS-code: ES30
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 175 455.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 175 455.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019