Leveringen - 193381-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2019/S 081-193381

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Suomen Punainen Risti Veripalvelu
0116988-7
Helsinki
Finland
E-mail: info@veripalvelu.fi
NUTS-code: FI1B1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.veripalvelu.fi/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: yhdistys
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nesteenkäsittelyrobotti, korkittaja ja huoltopalvelu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on SPR Veripalvelun Biopankin käyttöön tuleva nesteenkäsittelyrobotti. Lisäksi pyydettiin tarjousta sisä- ja ulkokierteisten kryoputkien korkittajasta.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 379 159.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on SPR Veripalvelun Biopankin käyttöön tuleva nesteenkäsittelyrobotti, joka kykenee käsittelemään automaattisesti biologisia näytteitä, kuten veri, jakamaan niitä osiin, tunnistamaan automaattisesti veren fraktiot sekä hallinnoimaan pohjasta 2D koodattuja putkia ja levyjä. Lisäksi pyydettiin tarjousta sisä- ja ulkokierteisten kryoputkien korkittajasta.

Nesteenkäsittelyrobotti, korkittaja sekä niiihin liittyvät huoltopalvelut hankitaan kokonaispalveluna. Hankinnan kohde sekä sille asetetut tekniset, toiminnalliset ja muut vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Hinta / Weging: 80
Kwaliteitscriterium - Naam: Laatu / Weging: 20
Prijs - Weging: Hinta 80 %, Laatu 20 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Nesteenkäsittelyrobotin tarttumakädet, primääriputkien kylmäelementit erikokoisille kohdeputkille/levyille, varaosat ja kulutustarvikkeet. Lisähankintamahdollisuudet on lueteltu ja kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 011-021056
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Sopimus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Labema Oy
2059681-7
Helsinki
Finland
NUTS-code: FI1B1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 379 159.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019