Leveringen - 193383-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Errenteria: Meubilair

2019/S 081-193383

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ayuntamiento de Errenteria
P2007200E
Herriko enparantza, s/n; Udal arkitektoa/Arquitecto municipal (Xabier Agirre)
Errenteria (Gipuzkoa)
20100
Spanje
Telefoon: +34 943449603
E-mail: kontratazioa@errenteria.eus
NUTS-code: ES212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.errenteria.eus

Adres van het kopersprofiel: http://www.contratacion.euskadi.eus/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro y montaje de material de mobiliario de carpintería en el Centro Cultural Lekuona de Errenteria

Referentienummer: 2018OPOL0122
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro y montaje de material de mobiliario de carpintería en el Centro Cultural Lekuona de Errenteria.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 236 729.17 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45420000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES212
Voornaamste plaats van uitvoering:

ES212 — Gipuzkoa.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro y montaje de material de mobiliario de carpintería en el Centro Cultural Lekuona de Errenteria.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Propuesta técnica / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Coordinación con las obras / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Propuesta económica / Weging: 44
Kostencriterium - Naam: Reducción del plazo de ejecución / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Ampliación del plazo de garantía / Weging: 6
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-567788
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Suministro y montaje de material de mobiliario de carpintería en el Centro Cultural Lekuona de Errenteria

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
G-Elexalde, S. A.
Amorebieta-Etxano
Spanje
NUTS-code: ES213
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 268 978.25 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 236 729.17 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Vitoria-Gasteiz
Spanje
E-mail: oarc@euskadi.eus
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

15 días hábiles desde que se remita la notificación del acto de la adjudicación. No obstante, si el recurso se interpone contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a que los mismos hayan sido puestos a disposición de los licitadores o candidatos.

Cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, el plazo se iniciará a partir del día siguiente al que se haya tenido conocimiento de la posible infracción.

Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al de la publicación.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Contacto Técnico
Herriko enparantza, s/n
Errenteria (Gipuzkoa)
20100
Spanje
Telefoon: +34 34943449608
E-mail: kontratazioa@errenteria.eus

Internetadres: http://www.errenteria.eus

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019