Leveringen - 193385-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Zumaia: Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen

2019/S 081-193385

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ayuntamiento de Zumaia
P2008700C
Foruen Enparantza, 1
Zumaia (Gipuzkoa)
20750
Spanje
Contactpersoon: Gorka Urgoiti
Telefoon: +34 943865025
E-mail: idazkaria@zumaia.eus
NUTS-code: ES212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zumaia.eus

Adres van het kopersprofiel: http://www.contratacion.euskadi.eus/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato para la ejecución de la renovación del alumbrado público de Zumaia

Referentienummer: 2018IKIE0019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31500000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ejecución de la renovación del alumbrado público de Zumaia definido en «Proyecto de mejora de eficiencia energética en la instalación de alumbrado exterior de Zumaia».

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 547 498.88 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES212
Voornaamste plaats van uitvoering:

ES212 — Gipuzkoa.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ejecución de la renovación del alumbrado público de Zumaia definido en «Proyecto de mejora de eficiencia energética en la instalación de alumbrado exterior de Zumaia».

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Mejora de las características generales de la luminaria y sus componentes / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Estudio, propuesta luminotécnica y cumplimiento del reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Sistema de telegestión propuesto y su mantenimiento / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Programa de gestión ambiental / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan de control de ejecución / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Mejoras / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Ampliación plazo de garantía / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Contratación de mujeres / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 220-503089
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Ejecución de la renovación del alumbrado público de Zumaia definido en «Proyecto de mejora de eficiencia energética en la instalación de alumbrado exterior de Zumaia»

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Electricidad Cuadra, S. L.
Eibar
Spanje
NUTS-code: ES212
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 594 601.26 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 547 498.88 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Vitoria-Gasteiz
Spanje
E-mail: oarc@euskadi.eus
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Zumaiako Udala, Departamento de Urbanismo y Servicios
Zumaia
20750
Spanje
Telefoon: +34 34943865025
E-mail: aparejadore@zumaia.eus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019