Leveringen - 193386-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Coesfeld: Gereedschapswerktuigen

2019/S 081-193386

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kreishandwerkerschaft Coesfeld
Borkener Str. 1
Coesfeld
48653
Duitsland
Contactpersoon: Kreishandwerkerschaft Coesfeld
Telefoon: +49 25419456-20
E-mail: thiemann@kh-coesfeld.de
Fax: +49 25419456-66
NUTS-code: DEA35

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kh-coesfeld.de

Adres van het kopersprofiel: http://www.kh-coesfeld/ausschreibungen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ersatz- u. Ergänzungsausstattung im Bereich Dreherei u. Fräserei im Technologie-Zentrum der Kreishandwerkerschaft Coesfeld

Referentienummer: 2018/S145-331230
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Los I: Lieferung und Montage von 6 Präzisionsdrehmaschinen

Los II: Lieferung und Montage von 2 Universal-Werkzeugfräsmaschinen und 2 Säulenbohrmaschinen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 387 800.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lieferung und Montage von 6 Präzisionsdrehmaschinen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA35
Voornaamste plaats van uitvoering:

48653 Coesfeld

Stockum 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung und Montage von 6 Präzisionsdrehmaschinen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Investitionen in Wachstum und Beschäftigung

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lieferung und Montage von 2 Universal-Werkzeugfräsmaschinen und 2 Säulenbohrmaschinen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42621000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA35
Voornaamste plaats van uitvoering:

48653 Coesfeld

Stockum 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung und Montage von 2 Universal-Werkzeug-Fräsmaschinen und 2 Säulenbohrmaschinen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Investitionen in Wachstum und Beschäftigung

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: Los I und Los II
Benaming:

Ersatz- u. Ergänzungsausstattung im Bereich Dreherei u. Fräserei im Technologiezentrum der Kreishandwerkerschaft Coesfeld

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rommelmann GmbH
Münster
Duitsland
NUTS-code: DEA33
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 387 800.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 479 918.67 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Westfalen
Albrecht-Thaer-Str. 9
Münster
48147
Duitsland
Fax: +49 2514112165
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Kreishandwerkerschaft Coesfeld – Körperschaft öffentlichen Rechts
Coesfeld
Duitsland

Internetadres: www.kh-coesfeld.de/ausschreibungen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019