Leveringen - 193388-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Ruse: Reclamemateriaal

2019/S 081-193388

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Ruse
000530632
pl. „Svoboda“ No. 6
Ruse
7000
Bulgarije
Contactpersoon: Liliya Stoykova — st. ekspert, otdel „Obshtestveni porachki“
Telefoon: +359 082881725
E-mail: mayor@ruse-bg.eu
Fax: +359 082834413
NUTS-code: BG323

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ruse-bg.eu

Adres van het kopersprofiel: http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/427/index.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Изработване и доставка на промоционални материали във връзка с проекти на Община Русе по програма Интеррег V-A РУМЪНИЯ—БЪЛГАРИЯ 2014—2020 г. по 6 обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22462000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Видовете дейности, тяхното количество и технически характеристики са посочени в техническата спецификация към поръчката.Всички дейности/материали, предмет на поръчката, следва да имат единна визия и дизайн, съобразен с естеството на проектните дейности по съответния проект. Те трябва да имат актуален характер, да бъдат добре илюстрирани и съобразени с общия дизайн и цялостната визия на съответния проект, да са изработени от качествени материали и да бъдат подходящо брандирани съгласно изискванията на Наръчник за визуална идентичност на програма Интеррег V-A РУМЪНИЯ—БЪЛГАРИЯ 2014—2020 г.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 466.88 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Изработване и доставка на промоционални материали по проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на община Русе и окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG323
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Русе, община Русе

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Видовете материали, както и техните характеристики са посочени в техническата спецификация. Количеството на материалите съгласно техническата спецификация е 384 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Финансирането за обособена позиция №1 ще се осигури от бюджета на проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Изработване и доставка на промоционални материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП, по проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на община Русе и окръг Гюргево

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22462000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG323
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Русе, община Русе

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Видовете материали, както и техните характеристики са посочени в техническата спецификация. Количество на материалите съгласно техническата спецификация е 200 бр.

В съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки обособена позиция № 2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като артикулите, които включват, попадат в обхвата на списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591/18.7.2016 г. на Министерски съвет, обн. в ДВ, бр. 67, от дата 26.8.2016 г. Тези лица (специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания) трябва да отговарят на условията в чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

За обособена позиция № 2 могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата, регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Финансирането за обособена позиция №2 ще се осигури от бюджета на проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Изработване и доставка на промоционални материали по проект „Добре развита транспортна система в еврорегион Русе—Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22462000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG323
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Русе, община Русе

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Видовете материали, както и техните характеристики са посочени в техническата спецификация. Количество на материалите съгласно техническата спецификация е 48 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Финансирането за обособена позиция №3 ще се осигури от бюджета на проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“, код: ROBG-425

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Изработване и доставка на промоционални материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, по проект „Добре развита транспортна система в еврорегион Русе—Гюргево за по-добра свързаност с TEN

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22462000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG323
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Русе, община Русе

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Видовете материали, както и техните характеристики са посочени в техническата спецификация. Количеството на материалите съгласно техническата спецификация е 50 бр.

В съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки обособена позиция № 4 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като артикулите, които включват, попадат в обхвата на списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591/18.7.2016 г. на Министерски съвет, обн. в ДВ, бр. 67, от дата 26.8.2016 г. Тези лица (специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания) трябва да отговарят на условията в чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

За обособена позиция № 4 могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата, регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Финансирането за обособена позиция №4 ще се осигури от бюджета на проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“, код: ROBG-425

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Изработване и доставка на промоционални материали по проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в еврорегион Русе—Гюргево“

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22462000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG323
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Русе, община Русе

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Видовете материали, както и техните характеристики са посочени в техническата спецификация. Количеството на материалите съгласно техническата спецификация е 3 254 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Финансирането за обособена позиция №5 ще се осигури от бюджета на проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Изработване и доставка на промоционални материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, по проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22462000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG323
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Русе, община Русе

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Видовете материали, както и техните характеристики са посочени в техническата спецификация. Количеството на материалите съгласно техническата спецификация е 8 бр.

В съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки обособена позиция № 4 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като артикулите, които включват, попадат в обхвата на списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591/18.7.2016 г. на Министерски съвет, обн. в ДВ, бр. 67, от дата 26.8.2016 г. Тези лица (специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания) трябва да отговарят на условията в чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

За обособена позиция № 4 могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата, регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Финансирането за обособена позиция №6 ще се осигури от бюджета на проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 217-495695
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ЗОП-28
Perceel nr.: 1
Benaming:

Изработване и доставка на промоционални материали по проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на община Русе и окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Ламбаджиев Стандарт“ ООД
130862812
бул. „Генерал Столетов“ № 49
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 24484100
E-mail: lambadjiev.standard@gmail.com
Fax: +359 29310274
NUTS-code: BG412
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 964.97 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 998.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ЗОП-29
Perceel nr.: 2
Benaming:

Изработване и доставка на промоционални материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП, по проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на община Русе и окръг Гюргево

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД
201557566
ул. „Маслиново клонче“ № 2
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 24234859
E-mail: office@dmibg.com
Fax: +359 24277713
NUTS-code: BG411

Internetadres: https://bgrabotodatel.com/company/104726

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 722.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 522.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ЗОП-30
Perceel nr.: 3
Benaming:

Изработване и доставка на промоционални материали по проект „Добре развита транспортна система в еврорегион Русе—Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Издателска къща АБ“ ЕООД
833034039
ул. „Отец Паисий“ № 58, ет. 3, ап. 7
Стара Загора
6000
Bulgarije
Telefoon: +359 42259151
E-mail: ik-ab@outlook.com
Fax: +359 42621101
NUTS-code: BG344
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 755.05 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 690.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ЗОП-31
Perceel nr.: 4
Benaming:

Изработване и доставка на промоционални материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП, по проект „Добре развита транспортна система в еврорегион Русе—Гюргево за по-добра свързаност с TEN

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД
201557566
ул. „Маслиново клонче“ № 2
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 24234859
E-mail: office@dmibg.com
Fax: +359 24277713
NUTS-code: BG412
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 68.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 68.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ЗОП-32
Perceel nr.: 5
Benaming:

Изработване и доставка на промоционални материали по проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в еврорегион Русе—Гюргево“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Издателска къща АБ“ ЕООД
833034039
ул. „Отец Паисий“ № 58, ап. 7
Стара Загора
6000
Bulgarije
Telefoon: +359 42259151
E-mail: ik-ab@outlook.com
Fax: +359 42621101
NUTS-code: BG344
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 601.37 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 178.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ЗОП-33
Perceel nr.: 6
Benaming:

Изработване и доставка на промоционални материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП, по проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД
201557566
ул. „Маслиново клонче“ № 2
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 24234859
E-mail: office@dmibg.com
Fax: +359 24277713
NUTS-code: BG412
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10.88 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10.88 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019