Leveringen - 193390-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Nederland-Tilburg: Detectie- en analyseapparatuur

2019/S 081-193390

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
181829102
Spoorlaan 181
Tilburg
5038 CB
Nederland
Contactpersoon: Johan van Loenhout
Telefoon: +31 630700644
E-mail: j.vanloenhout@omwb.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.omwb.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=120581

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NO/NOx analyser

Referentienummer: 2019/OMWB/M&O/NOx - 90578780
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38430000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Offerteaanvraag

Europese Aanbesteding via een onderhandelingsprocedure in verband met eerder gemaakte keuzes door de provincie Noord Brabant voor Hardware meetstations

Doel van de aanbesteding

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een Raamovereenkomst voor de leveringen en onderhoud van NO/NOx analyser.

De OMWB is in het kader van deze aanbesteding voornemens een Raamovereenkomst te sluiten met een looptijd van 5 jaar. De beoogde aanvangsdatum van de af te sluiten Overeenkomsten is (met terugwerkende kracht) 1.1.2019.

Deze aanbesteding zal uitsluitend en geheel digitaal online gepubliceerd worden via een vrijwillige publicatie van een gegunde opdracht in verband met artikelen 2.32. lid 1 b 3⁰ van de Aanbestedingswet 2012 (versie 1.7.2016).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Midden en West-Brabant

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Europese Aanbesteding via een onderhandelingsprocedure in verband met eerder gemaakte keuzes door provincie Noord-Brabant voor hardware meetstations.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Door eerder gemaakte keuzes door de provincie Noord-Brabant over de technische uitrusting van de Luchtmeetstations in het veld is de hardware voor deze stations niet in dezelfde vorm door een andere leverancier leverbaar;

• Een alternatieve inrichting van de meetstations door een andere leverancier is onacceptabel, zowel voor de OMWB als de andere partners;

• Een wisseling van leverancier brengt onverenigbare en onvergelijkbare eigenschappen ten opzichte van de reeds verworven leveringen met zich mee;

• Door te kiezen voor een andere leverancier treedt onverantwoorde trendbreuk in analyses en een onacceptabele terugval in performance en tijd op.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

NO/NOx analyser

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Thermo Fisher Scientific B.V.
Breda
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Zeeland West-Brabant
Breda
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019