Leveringen - 193391-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Oostenrijk-Wenen: Fotokopieer- en offsetdrukmachines

2019/S 081-193391

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Die Republik Österreich (Bund), sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Drittkundenliste, die Bundesbeschaffung GmbH, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH
Postadres: Lassallestraße 9b
Plaats: Wien
NUTS-code: AT
Postcode: 1020
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Bundesbeschaffung GmbH
E-mail: ausschreibung@bbg.gv.at
Telefoon: +43 124570
Fax: +43 12457099

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bbg.gv.at

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Auftraggeber mit unterschiedlichen Haupttätigkeiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ergänzungs- und Nachbeschaffung von Multifunktionssystemen des Herstellers RICOH

Referentienummer: 3501.03200
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30120000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 200 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Ergänzungs- und Nachbeschaffung von Multifunktionssystemen des Herstellers RICOH

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ricoh Austria GmbH
Postadres: Thomas-Klestil-Platz 13
Plaats: Wien
NUTS-code: AT
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019