Leveringen - 193391-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Oostenrijk-Wenen: Fotokopieer- en offsetdrukmachines

2019/S 081-193391

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Die Republik Österreich (Bund), sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Drittkundenliste, die Bundesbeschaffung GmbH, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH
Lassallestraße 9b
Wien
1020
Oostenrijk
Contactpersoon: Bundesbeschaffung GmbH
Telefoon: +43 124570
E-mail: ausschreibung@bbg.gv.at
Fax: +43 12457099
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bbg.gv.at

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Auftraggeber mit unterschiedlichen Haupttätigkeiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ergänzungs- und Nachbeschaffung von Multifunktionssystemen des Herstellers RICOH

Referentienummer: 3501.03200
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30120000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 200 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Ergänzungs- und Nachbeschaffung von Multifunktionssystemen des Herstellers RICOH

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ricoh Austria GmbH
Thomas-Klestil-Platz 13
Wien
1030
Oostenrijk
NUTS-code: AT
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019