Leveringen - 193395-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Weilheim in Oberbayern: Nevenproducten van mijnbouw en steengroeven

2019/S 081-193395

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Pütrichstraße 15
Weilheim in Oberbayern
82362
Duitsland
Telefoon: +49 881-182-0
E-mail: poststelle@wwa-wm.bayern.de
Fax: +49 881-182-222
NUTS-code: DE21N

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von Wasserbausteinen

Referentienummer: 18-415-2-01-11
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
14500000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von Wasserbausteinen nach TLW 2003.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 139 099.10 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21N
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ammer bei 82362 Weilheim

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Wasserbausteinen nach TLW 2003.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Elektronische Ausschreibung und Auftragserteilung nach § 15 Abs. 4 VgV

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 233-531894
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18-415-2-01-11
Benaming:

Lieferung von Wasserbausteinen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Karl Schwinger GmbH & Co.KG
Nittenau
93149
Duitsland
NUTS-code: DE235
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 139 099.10 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Pütrichstraße 15
Weilheim in Oberbayern
82362
Duitsland
Telefoon: +49 881-182-0
Fax: +49 881-182-222
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vergabekammer Südbayern
Maximinlianstr. 39
München
80358
Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Pütrichstraße 15
Weilheim in Oberbayern
82362
Duitsland
Telefoon: +49 881-182-0
Fax: +49 881-182-222
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019