Leveringen - 193396-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Weilheim in Oberbayern: Graafmachines

2019/S 081-193396

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Postadres: Pütrichstraße 15
Plaats: Weilheim in Oberbayern
NUTS-code: DE21N
Postcode: 82362
Land: Duitsland
E-mail: poststelle@wwa-wm.bayern.de
Telefoon: +49 881-182-0
Fax: +49 881-182-222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Baumaschinen-, Transport- und Entsorgungsleistungen

Referentienummer: 18-415-2-01-10
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43262100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Anmietung von Gerät mit Bediener.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 193 363.10 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134200
43261100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21N
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ammer bei 82362 Weilheim

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Anmietung von Gerät mit Bedienern.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Ausschreibung uns Angebotsabgabe nach § 15 Abs. 4 VgV

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 233-531895
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18-415-2-01-10
Benaming:

Anmietung von Gerät

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gebr. Storf GmbH & Co. KG
Plaats: Eglfing
NUTS-code: DE21N
Postcode: 82436
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 193 363.10 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Postadres: Pütrichstraße 15
Plaats: Weilheim in Oberbayern
Postcode: 82362
Land: Duitsland
Telefoon: +49 881-182-0
Fax: +49 881-182-222
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer Südbayern
Postadres: Maximilianstr. 39
Plaats: München
Postcode: 80538
Land: Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Postadres: Pütrichstraße 15
Plaats: Weilheim in Oberbayern
Postcode: 82362
Land: Duitsland
Telefoon: +49 881-182-0
Fax: +49 881-182-222
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019