Leveringen - 193396-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Weilheim in Oberbayern: Graafmachines

2019/S 081-193396

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Postadres: Pütrichstraße 15
Plaats: Weilheim in Oberbayern
NUTS-code: DE21N Weilheim-Schongau
Postcode: 82362
Land: Duitsland
E-mail: poststelle@wwa-wm.bayern.de
Telefoon: +49 881-182-0
Fax: +49 881-182-222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Baumaschinen-, Transport- und Entsorgungsleistungen

Referentienummer: 18-415-2-01-10
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43262100 Graafmachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 193 363.10 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134200 Kipauto's
43261100 Schep- en laadmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21N Weilheim-Schongau

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 233-531895

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18-415-2-01-10
Benaming:

Anmietung von Gerät

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gebr. Storf GmbH & Co. KG
Plaats: Eglfing
NUTS-code: DE21N Weilheim-Schongau
Postcode: 82436
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 193 363.10 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019