Leveringen - 193397-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Farmaceutische producten

2019/S 081-193397

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„UMBAL „Tsaritsa Yoanna“ — ISUL“ EAD
831605806
ul. „Byalo more“ No. 8
Sofiya
1527
Bulgarije
Contactpersoon: Rumyana Doganova
Telefoon: +359 29432106
E-mail: dogovori@isul.eu
Fax: +359 29432279
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.isul.eu

Adres van het kopersprofiel: www.isul.eu/Profil_na_kupuvacha.htm

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчката е доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД. Разделена е на 3 обособени позиции. Обхватът и основните параметри на обособените позиции са подробно описани в раздел ХІ „Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка“ от документацията за участие. Всяка обособена позиция съдържа различен брой номенклатурни единици. Всеки участник има право да представи оферта за 1, за 2 или и за 3-те обособени позиции. Възложителят предвижда възможност за представяне на оферти за част от номенклатурните единици от всяка обособена позиция.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 634 972.81 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Лекарствени продукти от приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Бяло море“ № 8, „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — отдел „Болнична аптека“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчката е доставка на лекарствени продукти от приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък. Обособената позиция съдържа 300 номенклатурни единици, подробно описани в раздел ХІ „Техническа спецификация“.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Съгласно чл. 116, ал. 1,т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Прогнозната стойност, посочена в раздел II.2.6), е максималният финансов ресурс, определен от възложителя за изпълнение на обществената поръчка за обособената позиция. Прогнозните стойности на отделните номенклатурни единици са посочени в колона № 7 на техническата спецификация. Оферти, надвишаващи посочените стойности, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Лекарствени продукти извън приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Бяло море“ № 8, „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — отдел „Болнична аптека“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчката е доставка на лекарствени продукти извън приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък. Обособената позиция съдържа 109 номенклатурни единици, подробно описани в раздел ХІ „Техническа спецификация“.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Прогнозната стойност, посочена в раздел II.2.6), е максималният финансов ресурс, определен от възложителя за изпълнение на обществената поръчка за обособената позиция.Прогнозните стойности на отделните номенклатурни единици са посочени в колона № 7 на техническата спецификация. Оферти, надвишаващи посочените стойности, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Други лекарствени продукти

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Бяло море“ № 8, „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — отдел „Болнична аптека“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчката е доставка на други лекарствени продукти, групирани в 2 номенклатурни единици, подробно описани в раздел ХІ „Техническа спецификация“.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Прогнозната стойност, посочена в раздел II.2.6), е максималният финансов ресурс, определен от възложителя за изпълнение на обществената поръчка за обособената позиция. Прогнозните стойности на отделните номенклатурни единици са посочени в колона № 7 на техническата спецификация. Оферти, надвишаващи посочените стойности, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 244-557956
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 110
Perceel nr.: 1 и 2
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Софарма Трейдинг“ АД
103267194
ул. „Лъчезар Станчев“ № 5
София
1756
Bulgarije
Telefoon: +359 28133660
E-mail: office@sopharmatrading.bg
Fax: +359 28133666
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 648 263.85 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 111
Perceel nr.: 1 и 2
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Фьоникс Фарма“ ЕООД
203283623
ул. „Околовръстен път“ № 199 а
София
1700
Bulgarije
Telefoon: +359 29658100
E-mail: info.tenders@phoenixpharma.bg
Fax: +359 29658828
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 951 487.28 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 112
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — дог. 112 — об. поз. 1, ном. ед. 224, 225, 226

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Фармимпорт“ АД
131181471
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20
София
1113
Bulgarije
Telefoon: +359 28622835
E-mail: n.tsankova@pharmimport.bg
Fax: +359 28622836
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 46 454.17 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 113
Perceel nr.: 1 и 2
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — дог. 113 — об. поз. 1, ном. ед. 10, 30, 65, 84, 98, 99, 108, 109, 120, 131, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 153, 155,

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Медекс“ ООД
131268894
ул. „Самоковско шосе“ № 2Л
София
1138
Bulgarije
Telefoon: +359 29175545
E-mail: office@medex.bg
Fax: +359 29175538
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 587 390.13 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 114
Perceel nr.: 1 и 2
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД, об. поз. 1, ном. ед. 95, 96, 168, 198, 200, 255, 270, 271, 272, об. поз. 2, ном. ед. 79, 94, 102

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Б. Браун Медикал“ ЕООД
175016820
ул. „Христофор Колумб“ № 64
София
1540
Bulgarije
Telefoon: +359 28076871
E-mail: gergana.gyosheva@bbraun.com
Fax: +359 29743083
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 88 772.67 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 115
Perceel nr.: 1 и 2
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 1, ном. ед. 23, 25, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 49, 50, 51, 60, 94, 97, 181, 197, 199, об. поз. 2, ном. ед. 23, 99

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Фаркол“ АД
102227154
ул. „Сан Стефано“ № 28
Бургас
8000
Bulgarije
Telefoon: +359 56851721
E-mail: farkol@farkol.bg
Fax: +359 56851721
NUTS-code: BG341
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 679.63 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 116
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 1, ном. ед. 22, 40, 101, 150, 164, 167, 183, 281

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Търговска лига — Национален аптечен център“ АД
030276307
бул. „Г. М. Димитров“ № 1
София
1172
Bulgarije
Telefoon: +359 29603780
E-mail: d.zaloznaya.hq@comleague.com
Fax: +359 29624127
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 189.33 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 117
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 1, ном. ед. 292, 293, 298

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Маримпекс — 7“ ЕООД
130489377
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54
София
1612
Bulgarije
Telefoon: +359 29532561
E-mail: office@marimpex7.bg
Fax: +359 29532561
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 900.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 118
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 1, ном. ед. 296, 297, 299

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Диагностик Имиджинг“ ООД
130099103
ул. „Каймакчалан“ № 1
София
1505
Bulgarije
Telefoon: +359 29442290
E-mail: dimaging@meddimage.com
Fax: +359 29442916
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 106 092.50 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 119
Perceel nr.: 1 и 2
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 1, ном. ед. 227, 228, 229, об. поз. 2, ном. ед. 37, 71

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Ей енд Ди Фарма България“ ЕАД
131107072
ул. „Проф. Александър Фол“ № 2
София
1700
Bulgarije
Telefoon: +359 28103990
E-mail: irena.kunova@adpharma.com
Fax: +359 28103993
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 682.25 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 120
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 1, ном. ед. 260

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Соломед“ ЕООД
832018046
ул. „Казбек“ № 49
София
1618
Bulgarije
Telefoon: +359 29555600
E-mail: etsvetkova@solomed.eu
Fax: +359 29555600
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 121
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 1, ном. ед. 2, 126, 173, 279, 287

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Дансон — БГ“ ООД
203612570
ул. „Отец Паисий“ № 26
Радомир
2040
Bulgarije
Telefoon: +359 24519249
E-mail: tenders@danhson.bg
Fax: +359 24519300
NUTS-code: BG414
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 524.17 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 122
Perceel nr.: 3
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 3, ном. ед. 1, 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Булмар МЛ“ ООД
131148628
ул. „Пирин“ № 32
София
1618
Bulgarije
Telefoon: +359 28501050
E-mail: office@bulmarml.bg
Fax: +359 28558543
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 536.83 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Д. 110 — о.п. 1, н.е. 4, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 24, 31, 36, 38, 42, 43, 46, 47, 54, 62, 63, 72, 79, 81, 82, 86, 89, 90, 91, 93, 106, 107, 110, 111, 114, 118, 122, 125, 135, 136, 138, 146, 147, 148, 149, 152, 158, 163, 170, 171, 188, 189, 190, 201, 207, 208, 209, 210, 212, 215, 218, 219, 242, 245, 252, 264, 285, 289, 290, 291, о.п. 2, н.е. 2, 4, 9, 27, 28, 35, 38, 42, 43, 56, 58, 61, 66, 68, 77, 80, 81, 87, 88, 89, 92, 93, 103, 104, 108.

Д. 111 — о.п. 1, н.е. 1, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 28, 33, 44, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 83, 85, 87, 102, 104, 105, 112, 113, 117, 119, 123, 127, 134, 137, 151, 154, 161, 166, 169, 172, 176, 177, 182, 186, 187, 191, 192, 193, 194, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 214, 216, 220, 221, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 248, 249, 250, 251, 256, 258, 263, 265, 269, 274, 275, 280, 282, 283, 284, о.п. 2, н. е. 1, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 55, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 74, 76, 78, 84, 85, 86, 90, 91, 95, 96, 97, 105, 106, 107.

Д. 113 — о.п. 1, н.е. 155, 156, 157, 159, 160, 162, 165, 179, 184, 185, 195, 196, 231, 232, 246, 253, 257, 266, 268, 276,

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019