Leveringen - 193397-2019

25/04/2019    S81

Bulgarije-Sofia: Farmaceutische producten

2019/S 081-193397

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „UMBAL „Tsaritsa Yoanna“ — ISUL“ EAD
Nationaal identificatienummer: 831605806
Postadres: ul. „Byalo more“ No. 8
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1527
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Rumyana Doganova
E-mail: dogovori@isul.eu
Telefoon: +359 29432106
Fax: +359 29432279

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.isul.eu

Adres van het kopersprofiel: www.isul.eu/Profil_na_kupuvacha.htm

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчката е доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД. Разделена е на 3 обособени позиции. Обхватът и основните параметри на обособените позиции са подробно описани в раздел ХІ „Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка“ от документацията за участие. Всяка обособена позиция съдържа различен брой номенклатурни единици. Всеки участник има право да представи оферта за 1, за 2 или и за 3-те обособени позиции. Възложителят предвижда възможност за представяне на оферти за част от номенклатурните единици от всяка обособена позиция.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 634 972.81 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Лекарствени продукти от приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Бяло море“ № 8, „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — отдел „Болнична аптека“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчката е доставка на лекарствени продукти от приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък. Обособената позиция съдържа 300 номенклатурни единици, подробно описани в раздел ХІ „Техническа спецификация“.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Съгласно чл. 116, ал. 1,т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Прогнозната стойност, посочена в раздел II.2.6), е максималният финансов ресурс, определен от възложителя за изпълнение на обществената поръчка за обособената позиция. Прогнозните стойности на отделните номенклатурни единици са посочени в колона № 7 на техническата спецификация. Оферти, надвишаващи посочените стойности, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Лекарствени продукти извън приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Бяло море“ № 8, „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — отдел „Болнична аптека“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчката е доставка на лекарствени продукти извън приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък. Обособената позиция съдържа 109 номенклатурни единици, подробно описани в раздел ХІ „Техническа спецификация“.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Прогнозната стойност, посочена в раздел II.2.6), е максималният финансов ресурс, определен от възложителя за изпълнение на обществената поръчка за обособената позиция.Прогнозните стойности на отделните номенклатурни единици са посочени в колона № 7 на техническата спецификация. Оферти, надвишаващи посочените стойности, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Други лекарствени продукти

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Бяло море“ № 8, „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — отдел „Болнична аптека“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчката е доставка на други лекарствени продукти, групирани в 2 номенклатурни единици, подробно описани в раздел ХІ „Техническа спецификация“.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Прогнозната стойност, посочена в раздел II.2.6), е максималният финансов ресурс, определен от възложителя за изпълнение на обществената поръчка за обособената позиция. Прогнозните стойности на отделните номенклатурни единици са посочени в колона № 7 на техническата спецификация. Оферти, надвишаващи посочените стойности, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 244-557956
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 110
Perceel nr.: 1 и 2
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Софарма Трейдинг“ АД
Nationaal identificatienummer: 103267194
Postadres: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1756
Land: Bulgarije
E-mail: office@sopharmatrading.bg
Telefoon: +359 28133660
Fax: +359 28133666
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 648 263.85 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 111
Perceel nr.: 1 и 2
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Фьоникс Фарма“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 203283623
Postadres: ул. „Околовръстен път“ № 199 а
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1700
Land: Bulgarije
E-mail: info.tenders@phoenixpharma.bg
Telefoon: +359 29658100
Fax: +359 29658828
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 951 487.28 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 112
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — дог. 112 — об. поз. 1, ном. ед. 224, 225, 226

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Фармимпорт“ АД
Nationaal identificatienummer: 131181471
Postadres: ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1113
Land: Bulgarije
E-mail: n.tsankova@pharmimport.bg
Telefoon: +359 28622835
Fax: +359 28622836
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 46 454.17 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 113
Perceel nr.: 1 и 2
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — дог. 113 — об. поз. 1, ном. ед. 10, 30, 65, 84, 98, 99, 108, 109, 120, 131, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 153, 155,

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Медекс“ ООД
Nationaal identificatienummer: 131268894
Postadres: ул. „Самоковско шосе“ № 2Л
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1138
Land: Bulgarije
E-mail: office@medex.bg
Telefoon: +359 29175545
Fax: +359 29175538
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 587 390.13 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 114
Perceel nr.: 1 и 2
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД, об. поз. 1, ном. ед. 95, 96, 168, 198, 200, 255, 270, 271, 272, об. поз. 2, ном. ед. 79, 94, 102

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Б. Браун Медикал“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 175016820
Postadres: ул. „Христофор Колумб“ № 64
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1540
Land: Bulgarije
E-mail: gergana.gyosheva@bbraun.com
Telefoon: +359 28076871
Fax: +359 29743083
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 88 772.67 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 115
Perceel nr.: 1 и 2
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 1, ном. ед. 23, 25, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 49, 50, 51, 60, 94, 97, 181, 197, 199, об. поз. 2, ном. ед. 23, 99

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Фаркол“ АД
Nationaal identificatienummer: 102227154
Postadres: ул. „Сан Стефано“ № 28
Plaats: Бургас
NUTS-code: BG341 Бургас
Postcode: 8000
Land: Bulgarije
E-mail: farkol@farkol.bg
Telefoon: +359 56851721
Fax: +359 56851721
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 679.63 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 116
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 1, ном. ед. 22, 40, 101, 150, 164, 167, 183, 281

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Търговска лига — Национален аптечен център“ АД
Nationaal identificatienummer: 030276307
Postadres: бул. „Г. М. Димитров“ № 1
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1172
Land: Bulgarije
E-mail: d.zaloznaya.hq@comleague.com
Telefoon: +359 29603780
Fax: +359 29624127
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 189.33 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 117
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 1, ном. ед. 292, 293, 298

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Маримпекс — 7“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 130489377
Postadres: бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1612
Land: Bulgarije
E-mail: office@marimpex7.bg
Telefoon: +359 29532561
Fax: +359 29532561
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 900.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 118
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 1, ном. ед. 296, 297, 299

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Диагностик Имиджинг“ ООД
Nationaal identificatienummer: 130099103
Postadres: ул. „Каймакчалан“ № 1
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1505
Land: Bulgarije
E-mail: dimaging@meddimage.com
Telefoon: +359 29442290
Fax: +359 29442916
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 106 092.50 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 119
Perceel nr.: 1 и 2
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 1, ном. ед. 227, 228, 229, об. поз. 2, ном. ед. 37, 71

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Ей енд Ди Фарма България“ ЕАД
Nationaal identificatienummer: 131107072
Postadres: ул. „Проф. Александър Фол“ № 2
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1700
Land: Bulgarije
E-mail: irena.kunova@adpharma.com
Telefoon: +359 28103990
Fax: +359 28103993
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 682.25 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 120
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 1, ном. ед. 260

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Соломед“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 832018046
Postadres: ул. „Казбек“ № 49
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
E-mail: etsvetkova@solomed.eu
Telefoon: +359 29555600
Fax: +359 29555600
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 121
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 1, ном. ед. 2, 126, 173, 279, 287

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Дансон — БГ“ ООД
Nationaal identificatienummer: 203612570
Postadres: ул. „Отец Паисий“ № 26
Plaats: Радомир
NUTS-code: BG414 Перник
Postcode: 2040
Land: Bulgarije
E-mail: tenders@danhson.bg
Telefoon: +359 24519249
Fax: +359 24519300
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 524.17 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 122
Perceel nr.: 3
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 3, ном. ед. 1, 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Булмар МЛ“ ООД
Nationaal identificatienummer: 131148628
Postadres: ул. „Пирин“ № 32
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
E-mail: office@bulmarml.bg
Telefoon: +359 28501050
Fax: +359 28558543
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 536.83 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Д. 110 — о.п. 1, н.е. 4, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 24, 31, 36, 38, 42, 43, 46, 47, 54, 62, 63, 72, 79, 81, 82, 86, 89, 90, 91, 93, 106, 107, 110, 111, 114, 118, 122, 125, 135, 136, 138, 146, 147, 148, 149, 152, 158, 163, 170, 171, 188, 189, 190, 201, 207, 208, 209, 210, 212, 215, 218, 219, 242, 245, 252, 264, 285, 289, 290, 291, о.п. 2, н.е. 2, 4, 9, 27, 28, 35, 38, 42, 43, 56, 58, 61, 66, 68, 77, 80, 81, 87, 88, 89, 92, 93, 103, 104, 108.

Д. 111 — о.п. 1, н.е. 1, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 28, 33, 44, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 83, 85, 87, 102, 104, 105, 112, 113, 117, 119, 123, 127, 134, 137, 151, 154, 161, 166, 169, 172, 176, 177, 182, 186, 187, 191, 192, 193, 194, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 214, 216, 220, 221, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 248, 249, 250, 251, 256, 258, 263, 265, 269, 274, 275, 280, 282, 283, 284, о.п. 2, н. е. 1, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 55, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 74, 76, 78, 84, 85, 86, 90, 91, 95, 96, 97, 105, 106, 107.

Д. 113 — о.п. 1, н.е. 155, 156, 157, 159, 160, 162, 165, 179, 184, 185, 195, 196, 231, 232, 246, 253, 257, 266, 268, 276,

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019