Leveringen - 193397-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Farmaceutische producten

2019/S 081-193397

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„UMBAL „Tsaritsa Yoanna“ — ISUL“ EAD
831605806
ul. „Byalo more“ No. 8
Sofiya
1527
Bulgarije
Contactpersoon: Rumyana Doganova
Telefoon: +359 29432106
E-mail: dogovori@isul.eu
Fax: +359 29432279
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.isul.eu

Adres van het kopersprofiel: www.isul.eu/Profil_na_kupuvacha.htm

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 634 972.81 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Лекарствени продукти от приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Лекарствени продукти извън приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Други лекарствени продукти

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 244-557956

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 110
Perceel nr.: 1 и 2
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Софарма Трейдинг“ АД
103267194
ул. „Лъчезар Станчев“ № 5
София
1756
Bulgarije
Telefoon: +359 28133660
E-mail: office@sopharmatrading.bg
Fax: +359 28133666
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 648 263.85 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 111
Perceel nr.: 1 и 2
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Фьоникс Фарма“ ЕООД
203283623
ул. „Околовръстен път“ № 199 а
София
1700
Bulgarije
Telefoon: +359 29658100
E-mail: info.tenders@phoenixpharma.bg
Fax: +359 29658828
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 951 487.28 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 112
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — дог. 112 — об. поз. 1, ном. ед. 224, 225, 226

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Фармимпорт“ АД
131181471
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20
София
1113
Bulgarije
Telefoon: +359 28622835
E-mail: n.tsankova@pharmimport.bg
Fax: +359 28622836
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 46 454.17 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 113
Perceel nr.: 1 и 2
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — дог. 113 — об. поз. 1, ном. ед. 10, 30, 65, 84, 98, 99, 108, 109, 120, 131, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 153, 155,

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Медекс“ ООД
131268894
ул. „Самоковско шосе“ № 2Л
София
1138
Bulgarije
Telefoon: +359 29175545
E-mail: office@medex.bg
Fax: +359 29175538
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 587 390.13 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 114
Perceel nr.: 1 и 2
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД, об. поз. 1, ном. ед. 95, 96, 168, 198, 200, 255, 270, 271, 272, об. поз. 2, ном. ед. 79, 94, 102

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Б. Браун Медикал“ ЕООД
175016820
ул. „Христофор Колумб“ № 64
София
1540
Bulgarije
Telefoon: +359 28076871
E-mail: gergana.gyosheva@bbraun.com
Fax: +359 29743083
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 88 772.67 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 115
Perceel nr.: 1 и 2
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 1, ном. ед. 23, 25, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 49, 50, 51, 60, 94, 97, 181, 197, 199, об. поз. 2, ном. ед. 23, 99

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Фаркол“ АД
102227154
ул. „Сан Стефано“ № 28
Бургас
8000
Bulgarije
Telefoon: +359 56851721
E-mail: farkol@farkol.bg
Fax: +359 56851721
NUTS-code: BG341
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 679.63 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 116
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 1, ном. ед. 22, 40, 101, 150, 164, 167, 183, 281

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Търговска лига — Национален аптечен център“ АД
030276307
бул. „Г. М. Димитров“ № 1
София
1172
Bulgarije
Telefoon: +359 29603780
E-mail: d.zaloznaya.hq@comleague.com
Fax: +359 29624127
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 189.33 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 117
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 1, ном. ед. 292, 293, 298

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Маримпекс — 7“ ЕООД
130489377
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54
София
1612
Bulgarije
Telefoon: +359 29532561
E-mail: office@marimpex7.bg
Fax: +359 29532561
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 900.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 118
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 1, ном. ед. 296, 297, 299

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Диагностик Имиджинг“ ООД
130099103
ул. „Каймакчалан“ № 1
София
1505
Bulgarije
Telefoon: +359 29442290
E-mail: dimaging@meddimage.com
Fax: +359 29442916
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 106 092.50 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 119
Perceel nr.: 1 и 2
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 1, ном. ед. 227, 228, 229, об. поз. 2, ном. ед. 37, 71

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Ей енд Ди Фарма България“ ЕАД
131107072
ул. „Проф. Александър Фол“ № 2
София
1700
Bulgarije
Telefoon: +359 28103990
E-mail: irena.kunova@adpharma.com
Fax: +359 28103993
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 682.25 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 120
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 1, ном. ед. 260

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Соломед“ ЕООД
832018046
ул. „Казбек“ № 49
София
1618
Bulgarije
Telefoon: +359 29555600
E-mail: etsvetkova@solomed.eu
Fax: +359 29555600
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 121
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 1, ном. ед. 2, 126, 173, 279, 287

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Дансон — БГ“ ООД
203612570
ул. „Отец Паисий“ № 26
Радомир
2040
Bulgarije
Telefoon: +359 24519249
E-mail: tenders@danhson.bg
Fax: +359 24519300
NUTS-code: BG414
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 524.17 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 122
Perceel nr.: 3
Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — об. поз. 3, ном. ед. 1, 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Булмар МЛ“ ООД
131148628
ул. „Пирин“ № 32
София
1618
Bulgarije
Telefoon: +359 28501050
E-mail: office@bulmarml.bg
Fax: +359 28558543
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 536.83 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019