Leveringen - 193399-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Plovdiv: Medische apparatuur

2019/S 081-193399

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Plovdiv“ AD
115532049
bul. „Balgariya“ No. 234
Plovdiv
4000
Bulgarije
Contactpersoon: Petya Gavazova — ekspert OP
Telefoon: +359 899309859
E-mail: mbalplovdiv@abv.bg
Fax: +359 32959221
NUTS-code: BG421

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=1

Adres van het kopersprofiel: http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=5

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на специализирана апаратура за образна диагностика и терапевтични процедури за нуждите на „УМБАЛ — Пловдив“ АД.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка включва транспортиране и доставка на медицинска апаратура до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на специалисти, доставка на цялата техническа и сервизна документация, извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и разходи за отстраняване за сметка на и от избрания за изпълнител участник на всички технически неизправности, възникнали не по вина на възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на избрания за изпълнител участник.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Пловдив, бул. „България“ № 234 — сградата на „УМБАЛ — Пловдив“ АД

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчка включва транспортиране и доставка на медицинска апаратура до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на специалисти, доставка на цялата техническа и сервизна документация, извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и разходи за отстраняване за сметка на и от избрания за изпълнител участник на всички технически неизправности, възникнали не по вина на възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на избрания за изпълнител участник.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Т1 е брой увеличителни полета на ангиограрфския апарат / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Т2 е топлинен капацитет на анода в MHU на ангиографския апарат / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Т3 е скорост на охлаждане на анода в kHU/min на ангиографския апарат / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Т4 е максимална матрица на реконструкция на компютър-томографския апарат / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Т5 е нискоконтрастна разделителна способност в мм на компютър-томографския апарат / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 3 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Посочената прогнозна стойност е пределна за възложителя. Участник, предложил по-високо ценово предложение, ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка. Възложителят заплаща доставената и монтирана медицинска апаратура съгласно проекта на договор.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 022-047431
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019