Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 193400-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Stockholm: Fluxmeters

2019/S 081-193400

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stockholms läns landsting
Nationaal identificatienummer: 232100-0016
Postadres: Box 22550
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE11
Postcode: 104 22
Land: Zweden
Contactpersoon: Anna Nyqvist
E-mail: anna.nyqvist@sll.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sll.se

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Flödesmätare och Gasblandare, Gaser och utrustning SLL175 2019

Referentienummer: LS 2017-1622
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38427000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 630 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24100000
38410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE11

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 025-054844

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Timik AB
Nationaal identificatienummer: 556968-6537
Postadres: Box 426
Plaats: Sollentuna
NUTS-code: SE
Postcode: 191 24
Land: Zweden
E-mail: susanne.larsson@timikgroup.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aspira Medical AB
Nationaal identificatienummer: 556447-1539
Postadres: Duvnäs
Plaats: Borlänge
NUTS-code: SE
Postcode: 781 95
Land: Zweden
E-mail: patrik.borg@aspira.se
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AGA Gas Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556069-8119
Plaats: Lidingö
NUTS-code: SE
Postcode: 181 81
Land: Zweden
E-mail: hcse@se.aga.com

Internetadres: http://www.aga.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019