Leveringen - 193402-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Lund: Reinigingsmiddelen

2019/S 081-193402

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Lunds universitet
202100-3211
Box 117
Lund
221 00
Zweden
Contactpersoon: Elna Rosén
E-mail: Elna.Rosen@eken.lu.se
NUTS-code: SE224

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.upphandling.lu.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hygien- och städprodukter

Referentienummer: V 2019/96
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39830000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Omfattning

Denna upphandling omfattar Lunds universitets samlade behov av hygien- och städprodukter, mjukpapper och plast såsom produkter för rengöring, tvätt och golvvård samt städredskap (inkl. dammsugare), engångsmaterial för kök, toalett- och torkpapper. Produkterna ska vara effektiva och anpassade för rengöring av bland annat undervisningslokaler, korridorer, laboratorier och kontor. Vidare ska produkterna i möjligaste mån vara skonsamma för människa och natur ur både ergonomisk och miljömässig aspekt. Det uppskattade volymen för tjänsten är 4 500 000 SEK per år. Denna uppskattning baseras på statistik från det föregående året och är utan förpliktelser då volymen kan komma att förändras.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 18.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18424300
19640000
33700000
33711500
33711900
33760000
39222120
39713430
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE224
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Omfattning

Denna upphandling omfattar Lunds universitets samlade behov av hygien- och städprodukter, mjukpapper och plast såsom produkter för rengöring, tvätt och golvvård samt städredskap (inkl. dammsugare), engångsmaterial för kök, toalett- och torkpapper. Produkterna ska vara effektiva och anpassade för rengöring av bland annat undervisningslokaler, korridorer, laboratorier och kontor. Vidare ska produkterna i möjligaste mån vara skonsamma för människa och natur ur både ergonomisk och miljömässig aspekt. Det uppskattade volymen för tjänsten är 4 500 000 SEK per år. Denna uppskattning baseras på statistik från det föregående året och är utan förpliktelser då volymen kan komma att förändras.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 017-035338
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Staples Sweden AB
556091-3591
Box 1777
Borås
501 17
Zweden
E-mail: anbud.boras@staples-solutions.com
NUTS-code: SE232

Internetadres: http://www.staplesnetshop.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten Malmö
Malmö
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019