Leveringen - 193404-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Rotterdam: Software en informatiesystemen

2019/S 081-193404

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Rotterdam
24483298 0003
Wilhelminakade 179
Rotterdam
3002 AN
Nederland
Contactpersoon: Eric Sanders
Telefoon: +31 614758297
E-mail: e.sanders@rotterdam.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=109879

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

1-362-16 Het beste systeem ten behoeve van registratie social return verplichtingen

Referentienummer: 1-362-16
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is op een rechtmatige wijze een Overeenkomst aan te gaan met de Inschrijver die de beste prijs/kwaliteitsverhouding aanbiedt voor de levering van een systeem dat de Aanbestedende Dienst kan faciliteren in het registreren, monitoren, rapporteren en handhaven bij de uitvoering van de social return regeling. Met als doel het op een juiste wijze uitvoering geven aan het social return beleid.

De Aanbestedende Dienst beoogt met deze aanbesteding een volwaardige en dynamische partner te selecteren die meedenkt en meebeweegt met ontwikkelingen in de organisatie en in de markt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 560 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Arbeidsmarktregio Rijnmond / Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering / beheer en onderhoud van een systeem ten behoeve van de registratie van de social return verplichtingen die de Aanbestedende Diensten hebben met hun Opdrachtnemers.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 100 %
Prijs - Weging: 100 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Koppeling met Oracle:

De Aanbestedende Dienst hecht veel waarde aan het hebben van een koppeling met het in het gebruik zijnde contractregistratiesysteem Oracle. Inschrijver dient indien Inschrijver mogelijkheden ziet een koppeling te realiseren deze als optionele dienst uit te werken

2.Functioneel Beheer:

De Aanbestedende Dienst onderzoekt momenteel of zij het functioneel beheer omtrent het aan te schaffen systeem zelf gaat uitvoeren of dat de werkzaamheden daaromtrent bij Inschrijver worden afgenomen

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De in de aankondiging genoemde gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen zullen per 1.1.2019 fuseren in de gemeente Hoeksche Waard.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 236-538880
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
VIJF, grip op social return B.V.
Amsterdam
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 252 370.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Rotterdam
Postbus 50950
Rotterdam
3007 BL
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank Rotterdam
Rotterdam
Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Afdeling Inkoop en Aanbestedingszaken gemeente Rotterdam
Postbus 657
Rotterdam
3002 AN
Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019